התאמת הגדרות העוגיות שלך
שינוי הגדרות העוגיות
 
 

שם ופרטי הקשר של בעל השליטה במידע בכפוף לסעיף 4, פסקה 7 בחוק הגנת המידע

 

Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH
Friedrichstraße 107
10117 Berlin
טלפון הנהלה: 030-2326 2264
דוא"ל הנהלה: schmidt@palast.berlin

 

קצין הגנת נתונים
Jörg Hoffmann
Friedrichstrasse 107
Berlin 10117
datenschutz@palast.berlin

 

אבטחת המידע האישי שלך וההגנה עליו
שמירה על סודיות המידע האישי שאתה מספק לנו וההגנה עליו מפני גישה בלתי מורשית הן משימות בעלות חשיבות עליונה עבורנו. אנו נוקטים אפוא הקפדה יתרה ומשתמשים בתקני האבטחה המודרניים ביותר כדי להבטיח הגנה מרבית על המידע האישי שלך.

 

בהיותנו חברה פרטית, אנו כפופים להוראות החוק האירופאי להגנת המידע (GDPR) ולהסדרים הקבועים בחוק הפדראלי להגנת המידע (BDSG). נקטנו באמצעים טכנולוגיים וארגוניים במטרה להבטיח את ההקפדה על ההוראות בדבר הגנת הנתונים, הן על ידינו והן על ידי ספקי שירותים חיצוניים שלנו.

 
 

הגדרות
המחוקק דורש כי מידע אישי יעובד באופן חוקי, בתום לב ובאופן המובן לאדם שאליותייחס העיבוד ("חוקיות, עיבוד בתום לב, שקיפות"). כדי להבטיח זאת, ברצוננו ליידע אותך בדבר כל אחת מן ההגדרות חוקיות, שנעשה בהן שימוש גם בהצהרת פרטיות זו:

 

1. מידע אישי
"מידע אישי" הוא כל המידע המתייחס לאדם טבעי מזוהה או ניתן לזיהוי (להלן: "נשוא המידע"); אדם הניתן לזיהוי הוא אדם טבעי שניתן לזהותו במישרין או בעקיפין, בייחוד על ידי שיוך לזיהוי כגון שם, מספר זיהוי, נתוני מיקום, זיהוי מקוון או מאפיינים מיוחדים אחרים, שהם ביטוי לזהות הפיזית, הפיזיולוגית, הגנטית, הנפשית, הכלכלית, התרבותית או החברתית של אדם טבעי זה.

 

2. עיבוד

"עיבוד" הוא כל פעולה המתבצעת עם או בלי עזרה של הליכים אוטומטיים, או כל סדרת פעולות כזו בהקשר למידע אישי, כגון האיסוף, התיעוד, הארגון, הסידור, השמירה, ההתאמה או השינוי, הקריאה, האחזור, השימוש, החשיפה באמצעות העברה, הפצה או כל צורה אחרת של הנגשה, השוואה או קישור, ההגבלה, המחיקה או ההשמדה.

 

3. הגבלת העיבוד

"הגבלת העיבוד" היא סימון של מידע אישי שמור, שמטרתו להגביל את העיבוד העתידי בו.

 

4. יצירת פרופיל

"יצירת פרופיל" היא כל סוג של עיבוד אוטומטי של מידע אישי, שמהותו שימוש במידע אישי זה כדי להעריך היבטים אישיים מסוימים הקשורים לאדם טבעי, בייחוד לשם ניתוח או חיזוי של היבטים ביחס להישגים בעבודה, למצב הכלכלי, לבריאות, להעדפות אישיות, לתחומי העניין, לאמינות, להתנהגות, למיקום או לשינוי המיקום של אדם טבעי זה.

 

5. פסאודונימיזציה

"פסאודונימיזציה" היא עיבוד מידע אישי באופן שבו אי אפשר יהיה לשייך את המידע האישי לאדם מסוים בלי להשתמש במידע נוסף, במידה שמידע נוסף זה נשמר בנפרד וכפוף לאמצעים טכנולוגיים וארגוניים המבטיחים שאי אפשר יהיה לשייך את המידע האישי לאדם טבעי מזוהה או הניתן לזיהוי.

 

6. מערכת קבצים

"מערכת קבצים" היא כל אוסף מובנה של מידע אישי, שיש אליו גישה לפי קריטריונים מסוימים, בין שאוסף זה מסודר ומנוהל באופן מרוכז, מבוזר או בהתאם להיבטים פונקציונליים או גאוגרפיים.

 

7. בעל השליטה במידע

"בעל השליטה במידע" הוא אדם טבעי או ישות משפטית, רשות ציבורית, מוסד או כל גורם אחר, שמחליט על היעדים והאמצעים של עיבוד המידע האישי לבדו או בשיתוף עם אחרים; אם היעדים והאמצעים לעיבוד זה מוגדרים בחוקי האיחוד או בדיני המדינות החברות, אזי בעל השליטה במידע וקריטריוני המינוי הספציפיים שלו יהיו כפופים לחוקי האיחוד או לדיני המדינות החברות.

 

8. מעבד הנתונים

"מעבד הנתונים" הוא אדם טבעי או ישות משפטית, רשות ציבורית, מוסד או כל גורם אחר המעבד מידע אישי לפי הזמנת בעל השליטה במידע.

 

9. מקבל המידע

"מקבל המידע" הוא אדם טבעי או ישות משפטית, רשות ציבורית, מוסד או כל גורם אחר, שנחשף בפניו מידע אישי, בין שמדובר בצד שלישי או לא. רשויות ציבוריות שתקבלנה מידע אישי במסגרת חקירה בהתאם לחוקי האיחוד או לדיני המדינה החברה אינן נחשבות למקבל מידע; עיבוד נתונים אלה בידי הרשות הציבורית הנקובה יעלה בקנה אחד עם חוקי הגנת המידע התקפים בכפוף למטרות העיבוד.

 

10. צד שלישי

"צד שלישי" הוא אדם טבעי או ישות משפטית, רשות ציבורית, מוסד או כל גורם אחר, מלבד נשוא המידע, בעל השליטה במידע, מעבד הנתונים והמורשים לעבד את המידע האישי תחת אחריותו הישירה של בעל השליטה במידע או מעבד הנתונים.

 

11. הסכמה

"הסכמה" של נשוא המידע היא כל הצהרת כוונות ביחס למקרה מסוים, שניתנה מרצון, באופן מודע וחד משמעי, בצורת הצהרה או כל פעולה מאשרת אחרת, אשר באמצעותה נשוא המידע מבהיר כי הוא מסכים לעיבוד המידע האישי הנוגע לו.

 
 

חוקיות העיבוד

עיבוד המידע האישי הוא חוקי רק בהתקיים הבסיס החוקי לעיבודו. בכפוף לסעיף 6, פסקה 1, אות a בחוק הגנת המידע יתקיים הבסיס החוקי לעיבוד במיוחד כאשר:

 

א. נשוא המידע נתן את הסכמתו לעיבוד המידע האישי הנוגע לו לצורך מטרה אחת או כמה מטרות מסוימות.
ב. העיבוד הכרחי למילוי חוזה, בעוד שנשוא המידע הוא צד לחוזה זה, או לצורך ביצוע אמצעים קדם-חוזיים לבקשת נשוא המידע.
ג. העיבוד הכרחי למילוי חובה חוקית החלה על בעל השליטה במידע.
ד. העיבוד הכרחי להגנה על אינטרסים חיוניים של נשוא המידע או של אדם טבעי אחר.
ה. העיבוד הכרחי לביצוע משימה שיש בה עניין ציבורי או לצורך ההוצאה לפועל של הסמכות הרשמית שניתנה לבעל השליטה במידע.
ו. העיבוד הכרחי לשמירה על האינטרסים המוצדקים של בעל השליטה במידע או של צד שלישי, אלא אם כן יגברו האינטרסים או זכויות היסוד או זכויות החירות היסודיות של נשוא המידע, הכפופים להגנת המידע האישי, בייחוד במקרים בהם נשוא המידע הוא ילד.

 
 

פרטים על איסוף מידע אישי

(1) להלן תוכלו למצוא פרטים על איסוף מידע אישי בעת השימוש באתר האינטרנט שלנו. מידע אישי הוא לדוגמה שם, כתובת, כתובת דוא"ל, או התנהגות משתמשים.

 

(2) אנו נשמור את הנתונים שאתה מספק ביצירת קשר אתנו באמצעות דוא"ל או טופס מקוון ליצירת קשר (כתובת הדוא"ל שלך, במקרה הצורך גם שמך ומספר הטלפון שלך), כדי שנוכל לענות על שאלותיך. אנו נמחוק את הנתונים שנוצרו בהקשר זה לאחר שלא יהיה עוד צורך בשמירתם, או שעיבודם יוגבל במקרה שהוראות החוק בנוגע לשמירת מידע מחייבות זאת.

 
 

איסוף מידע אישי במהלך ביקור באתר האינטרנט שלנו

במהלך שימוש אינפורמטיבי בלבד באתר האינטרנט שלנו, כלומר, אם אינך נרשם או אינך מספק לנו מידע בדרך אחרת, אנו נאסוף רק את המידע האישי שדפדפן האינטרנט שלך יעביר לשרת שלנו. במהלך העיון באתר האינטרנט שלנו נאסוף את הנתונים הבאים, הנחוצים לנו מבחינה טכנית להצגת אתר האינטרנט שלנו ולהבטחת יציבותו ובטיחותו (הבסיס החוקי לכך הוא סעיף 6, פסקה 1, עמוד 1, אות f בחוק הגנת המידע):

 

– כתובת IP
– תאריך ושעת הבקשה
– הפרשי שעות לשעון גריניץ' (GMT)
– תוכן הבקשה (דף מסוים)
– סטטוס גישה/קוד סטטוס HTTP
– כמות הנתונים המועברת
– אתר האינטרנט שממנו מגיעה הבקשה
– דפדפן
– מערכת ההפעלה והממשק שלה
– שפה והגרסה של תוכנת הדפדפן

 
 

שימוש בקובצי Cookie

(1) בנוסף לנתונים המצוינים לעיל, יישמרו במהלך השימוש באתר האינטרנט שלנו קובצי Cookie במחשב שלך. קובצי Cookie הם קובצי טקסט קטנים הנשמרים על הכונן הקשיח המקושר לדפדפן האינטרנט שבו אתה משתמש, ואשר באמצעותם מוזרם מידע מסוים לגורם שיצר את קובץ ה-Cookie. קובצי Cookie אינם יכולים להריץ תוכניות או להעביר וירוסים למחשב שלך. הם נועדו להפוך את היצע האינטרנט לנוח ויעיל יותר באופן כללי.

 

(2) אתר אינטרנט זה משתמש בסוגים הבאים של קובצי Cookie; להלן יוסברו היקפם ואופן התפקוד שלהם:

 

– Transient Cookies (ראה א')
– Persistent Cookies (ראה ב')

 

א. קובצי Transient Cookies יימחקו אוטומטית עם סגירת הדפדפן. הם כוללים בעיקר קובציSession Cookie. קבצים אלה שומרים את קוד הזיהוי Session ID, המאפשר לשייך בקשות שונות של הדפדפן שלך להפעלה המשותפת. בדרך זו אפשר יהיה לזהות את המחשב שלך כשתשוב לבקר באתר האינטרנט שלנו. קובצי ה-Session Cookie יימחקו עם ההתנתקות או סגירת הדפדפן.

 

ב. קובצי Presistent Cookie יימחקו אוטומטית בחלוף פרק זמן קבוע מראש, שעשוי להשתנות בהתאם לקובץ ה-Cookie. באפשרותך למחוק את קובצי ה-Cookie בהגדרות האבטחה של הדפדפן שלך בכל עת שתבחר.

 

ג. באפשרותך להגדיר את הגדרות הדפדפן שלך לפי רצונך, ולדוגמה לסרב לקבל קובצי Cookie של צד שלישי או את כל קובצי ה-Cookie. קובצי Cookie של צד שלישי נוצרים על ידי צד שלישי, ולפיכך לא על ידי אתר האינטרנט עצמו שבו אתה נמצא כרגע. אנו מפנים את תשומת לבך לכך, שאם תבטל את השימוש בקובצי Cookie ייתכן שלא תוכל להשתמש בכל הפונקציות של אתר אינטרנט זה.

 

(3) אנחנו יוצרים קובצי Cookie של Advolution‏ (Advolution // digital control GmbH & Co. KG Kaistraße 16a 40221 Düsseldorf), כדי לנהל ולמטב את החומרים הפרסומיים המוצגים למשתמש בהזמנת הלקוחות של advolution. הדבר מתייחס למשל לתדירות ההצגה המרבית של חומרים פרסומיים שהמשתמש רואה. כמו כן, advolution תשתמש במקרים בודדים במידע שנשמר בקובצי Cookie לאיסוף מידע סטטיסטי. advolution לא תשמור באמצעות יצירת קובצי ה-Cookie מידע אישי כגון שם, כתובת דוא"ל או נתונים אישיים אחרים. המידע כולו אנונימי לחלוטין, והוא מכיל פרטים טכניים כגון תדירות ההצגה ותאריך ההצגה של חומרים פרסומיים, הדפדפן שבשימוש או מערכת ההפעלה המותקנת.
לחיצה על קישור לביטול הצטרפות (Opt Out) תעצור את איסוף הנתונים האנונימיים. במקרה זה advolution תחליף את קובץ ה-Cookie הנוכחי בקובץ Opt Out Cookie חדש. קובץ Opt Out Cookie זה ימחוק את המידע שנשמר עד כה, כולל כתובת ה-IP, וימנע את המשך איסוף של מידע אנונימי. לתשומת לבך: אם תמחק את קובץ Opt Out Cookie זה, advolution לא תוכל עוד לדעת שבוצע ביטול הצטרפות. במקרה זה יש לחזור על תהליך ביטול ההצטרפות.
קישור לביטול הצטרפות: advolution.de/datenschutz.php

 
 


פונקציות נוספות והצעות באתר האינטרנט שלנו

(1) בנוסף לשימוש למטרות מידע בלבד באתר האינטרנט שלנו, אנו מציעים שירותים שונים, שתוכל להשתמש בהם כרצונך. לשם כך תצטרך בדרך כלל למסור מידע אישי נוסף, ואנו נשתמש בו למתן השירותים. יחולו עליו העקרונות הנ״ל לעיבוד הנתונים.

 

(2) אנו משתמשים לעתים בספקי שירותים חיצוניים לצורך עיבוד הנתונים שלך. ספקים אלה נבחרו ומונו על ידינו בקפידה, הם מחויבים להנחיות שלנו ונבדקים באופן סדיר.

 

(3) כמו כן, אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך לצד שלישי במסגרת הצעת שירותים כגון השתתפות במבצעים, הגרלות, חתימה על חוזים או שירותים דומים יחד עם שותפינו. תוכל לקבל מידע מפורט בנושא זה בעת מסירת המידע האישי שלך או שתמצא אותו בפירוט ההצעה.

 

(4) במידה שמקום מושבו של ספק השירותים שלנו או השותף שלנו במדינה השוכנת מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (EER), אנו ניידע אותך על השלכות הכרוכות בכך במסגרת פירוט ההצעה.

 
 


שימוש בחנות המקוונת שלנו

(1) בעת ההזמנה בחנות המקוונת שלנו, תתבקש למסור לנו את פרטיך האישיים הנדרשים לטיפול בהזמנתך לצורך סגירת העסקה. נתוני החובה לצורך לביצוע העסקה מסומנים באופן מיוחד, נתונים נוספים הם נתוני רשות בלבד. אנו נעבד את הנתונים שתמסור לנו לצורך הטיפול בהזמנה. לשם כך אנו עשויים להעביר את נתוני התשלום שלך לבנק שאנחנו עובדים אתו. הבסיס החוקי לכך הוא סעיף 6, פסקה 1, עמוד 1, אות b בחוק הגנת המידע. יש באפשרותך ליצור חשבון משתמש, שאנו נשמור בו את הנתונים שלך לרכישות עתידיות. עם פתיחת החשבון תחת "החשבון שלי", יישמרו הנתונים שתמסור לנו באופן בר-ביטול. באפשרותך למחוק בכל עת את כל הנתונים הנוספים ב"אזור הלקוחות", לרבות חשבון המשתמש שלך.

 

(2) עקב תכתיבים של דיני מסחר ומס אנו מחויבים לשמור את נתוני הכתובת, התשלום וההזמנה שלך למשך עשר שנים. אולם לאחר שנתיים נגביל את העיבוד, כלומר הנתונים שלך ישמשו רק למילוי ההתחייבויות החוקיות.

 

(3) כדי למנוע גישה בלתי מורשית של צד שלישי לנתונים האישיים שלך, ובמיוחד לנתונים כספיים, יוצפן תהליך ההזמנה בטכנולוגיית TLS.

 
 


הוראות הגנת המידע בשימוש ספקים חיצוניים של שירותי תשלום

(1) אנו מציעים בשימוש בחנות האינטרנט שלנו שיטות תשלום שונות, ונעזרים לשם כך בספקים שונים לשירותי תשלום. בתלות בשיטת התשלום שתבחר, יועברו נתונים שונים לספק שירותי התשלום הרלוונטי. הבסיס המשפטי להעברת הנתונים הוא סעיף 6, פסקה 1, עמוד 1, אות a בחוק הגנת המידע. להלן רשימה של ספקי שירותי התשלום שלנו.

 


א. PayPal

אם תבחר בתשלום באמצעות PayPal, יועבר המידע האישי שלך ל-PayPal. תנאי לשימוש ב-PayPal הוא פתיחת חשבון PayPal. לצורך פתיחה ושימוש בחשבון PayPal יש למסור ל-PayPal בין היתר שם, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל. הבסיס החוקי להעברת הנתונים הוא סעיף 6, פסקה 1, אות a בחוק הגנת המידע (הסכמה), וכן סעיף 6, פסקה 1, אות b בחוק הגנת המידע (עיבוד לצורך מילוי הסכם).

 

מפעיל שירות התשלומים PayPal:

 

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
דוא"ל: impressum@paypal.com

 

עם בחירתך בתשלום ב-PayPal אתה מסכים להעברת מידע אישי ל-PayPal, כגון שם, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל. הנתונים הנוספים שייאספו על ידי PayPal מופיעים בהצהרת הפרטיות של PayPal בכתובת: www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

 


ב. Sofort/ Sofort-Überweisung/ Klarna

אם תבחר בתשלום ב-Sofort-Überweisung/ Klarna, יועבר המידע האישי שלך למפעיל של Klarna. הבסיס החוקי להעברת הנתונים הוא סעיף 6, פסקה 1, אות a בחוק הגנת המידע (הסכמה), וכן סעיף 6, פסקה 1, אות b בחוק הגנת המידע (עיבוד לצורך מילוי הסכם).

 
מפעיל שירות התשלומים Klarna:

 

Klarna Bank AB (publ)
Sveavägen 46
111 34 Stockholm
Sweden
טלפון: 0046 8-120 120 00
פקס: 0046 8-120 120 99
ליצירת קשר: info@klarna.de

 

Klarna תאסוף את הנתונים הבאים:
– שם, תאריך לידה, תואר, כתובת לחשבונית וכתובת למשלוח, כתובת דוא"ל, מספר טלפון נייד
– פרטים על המוצרים שהוזמנו
– פרטים לגבי ההכנסה, התחייבויות אשראי והערות לתשלום
– מידע הנוגע למיקום
– כתובת IP

 

מידע מפורט על ההוראות להגנת המידע של Klarna Bank AB (publ) מופיע בכתובת: www.klarna.com/de/datenschutz/

 


ג. תשלום בכרטיס אשראי

אם תבחר בתשלום כרטיס אשראי, יועבר המידע האישי שלך למפעיל של Concardis. כספקית שירותים טכנולוגיים משתמשת Concardis ביישום "Paygate" של הספק Computop Wirtschaftsinformatik GmbH , Schwarzenbergstr. 4 D-96050 Bamberg. הבסיס החוקי להעברת הנתונים הוא סעיף 6, פסקה 1, אות a בחוק הגנת המידע (הסכמה), וכן סעיף 6, פסקה 1, אות b בחוק הגנת המידע (עיבוד לצורך מילוי הסכם). מתוקף היותה Acquirer מטפלת חברת Concardis בהעברת תשלומים בין חברת האשראי שלך, הבנק שלך לביננו.

 

מפעילת שירות התשלומים Concardis:
Concardis GmbH
Helfmann Park 7
65760 Eschborn

 

Concardis אוספת את הנתונים הבאים:
א. מספר כרטיס אשראי
ב. תוקף הכרטיס
ג. קוד אבטחה של הכרטיס
ד. הסכום לתשלום
ה. Acitivity ID
ו. Cart ID
ז. מספר אירוע
ח. שם אירוע
ט. מספר המוצרים

 

מידע מפורט על ההוראות להגנת המידע של Concardis מופיע בכתובת www.concardis.com/datenschutzerklaerung

 

מפעילת Computop Paygate:
Computop Wirtschaftsinformatik GmbH
Schwarzenbergstr. 4
D-96050 Bamberg
טל': 49 (0)951.98009-0
info@computop.com

 

מידע מפורט על ההוראות להגנת המידע של Computop מופיע בכתובת
www.computop.com/de/datenschutz/

 
 


הערכת סיכון אשראי

למטרת הערכת סיכון האשראי באפשרות התשלום "חיוב ישיר", תעביר לנו חברת Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, את נתוני הכתובת ודירוג האשראי שלך השמורים במסד הנתונים שלה, כולל ערכי הניקוד המחושבים בהליכים מתמטיים-סטטיסטיים. לצורך החישוב של ערכי הניקוד יעשה בין היתר גם שימוש בנתוני הכתובת. העניין הלגיטימי שלנו נובע מהצורך להבטחת התשלומים המגיעים לנו במסגרת תהליך החיוב הישיר, באמצעות מידע על היסטוריית התשלומים של מגיש הבקשה. אם ברצונך לקבל מידע נוסף בנוגע להליך הערכת סיכון האשראי על ידי Boniversum, תוכל להשתמש בקישור הבא:
www.boniversum.de/eu-dsgvo/informationen-nach-eu-dsgvo-fuer-verbraucher/

 
 


ניוזלטר

(1) עם מתן הסכמתך, תוכל להירשם כמנוי לניוזלטר שלנו, שיספק לך מידע על ההצעות העדכניות והמעניינות שלו. המוצרים והשירותים המפורסמים מצוינים בהצהרת ההסכמה.

 

(2) בהרשמה לניוזלטר שלנו אנו משתמש בהליך המכונהDouble Opt in . משמעות הדבר היא שלאחר הרשמתך נשלח הודעת דוא"ל לכתובת הדוא"ל שמסרת, ובה נבקש את אישורך למשלוח הניוזלטר. אם לא תאשר את הרשמתך בתוך 24 שעות, המידע שלך ייחסם ויימחק אוטומטית כעבור חודש. מעבר לכך, אנו שומרים את כתובות ה-IP שבהן אתה משתמש ואת מועדי ההרשמה והאישור. מטרת הליך זה היא להוכיח את הרשמתך ובמקרה הצורך לברר מקרים אפשריים של שימוש לרעה בנתונים האישיים שלך.

 

(3) נתון החובה היחיד בהרשמה לניוזלטר הוא כתובת הדוא"ל. מסירת פרטים נוספים, המסומנים בנפרד, היא בבחינת רשות ומטרתה פנייה אישית אליך. לאחר אישורך אנו נשמור את כתובת הדוא"ל שלך למשלוח הניוזלטר. הבסיס החוקי הוא סעיף 6, פסקה 1, משפט 1, אות a בחוק הגנת המידע.

 

(4) באפשרותך לבטל בכל עת את הסכמתך למשלוח הניוזלטר ולבטל את המינוי לניוזלטר. את ביטול הסכמתך תוכל למסור בלחיצה על הקישור שנמצא בכל דוא"ל של הניוזלטר או לשלוח לנו דוא"ל לכתובת service@palast.berlin, או לשלוח הודעה לפרטי הקשר המופיעים בדף המערכת באתר.

 

(5) משלוח הניוזלטר מבוצע באמצעות "Amity", פלטפורמה למשלוח ניוזלטר של הספקית dialogue1 GmbH Katharinenstraße 33 20457 Hamburg. את תנאי הגנת הנתונים של ספקית שירותי המשלוח ניתן למצוא בכתובת: dialogue1.de/datenschutz
כמו כן, ספקית שירותי המשלוח יכולה לדבריה להשתמש בנתונים אלה בעילום שם, כלומר ללא שיוך למשתמש מסוים, למיטוב או שיפור השירות שלה, למשל לשיפור טכנולוגי של המשלוח וההצגה של הניוזלטר, או למטרות סטטיסטיות, כדי לזהות את מדינות המוצא של הנמענים. ספקית שירותי המשלוח לא תשתמש בנתונים של נמעני הניוזלטר שלנו כדי לפנות אליהם בעצמה ולא תעביר אותם לצד שלישי.

 
 


ילדים

ההיצע שלנו מיועד בעיקרון למבוגרים. אנשים מתחת לגיל 16 שנה אינם אמורים למסור לנו מידע אישי ללא הסכמת ההורים או האפוטרופוס.

 
 


זכויות נשוא המידע

(1) ביטול ההסכמה
במידה שעיבוד המידע האישי נעשה בהתאם להסכמה שניתנה, תעמוד לרשותך הזכות בכל עת לבטל את ההסכמה. ביטול ההסכמה לא יגרע מחוקיות העיבוד שנעשה על בסיס ההסכמה עד למועד הביטול.

 

באפשרותך לפנות אלינו בכל עת כדי לממש את זכות הביטול.

 

(2) זכות לאישור
יש לך זכות לדרוש מבעל השליטה במידע אישור האם אנחנו מעבדים מידע אישי הנוגע לך. הנך רשאי לדרוש את האישור בכל עת באמצעות פרטי הקשר המצוינים לעיל.

 

(3) הזכות למידע
במידה שאנחנו מעבדים מידע אישי, הנך רשאי בכל עת לדרוש לקבל פרטים על מידע אישי זה, הכולל את הפרטים הבאים:

 

א. מטרות העיבוד
ב. קטגוריות המידע האישי המעובד
ג. המקבלים או קטגוריות המקבלים, שאליהם נחשף או ייחשף המידע האישי, במיוחד כאשר המקבלים נמצאים במדינה שלישית או כשמדובר בארגונים בין-לאומיים
ד. אם אפשרי, משך הזמן המתוכנן שבו יישמר המידע האישי או, אם הדבר אינו אפשרי, הקריטריונים לקביעת משך זמן זה
ה. קיום זכות לתיקון או מחיקה של מידע אישי הנוגע לך, או להגבלת העיבוד על ידי בעל השליטה במידע, או זכות להתנגד לעיבוד זה
ו. קיום זכות לתלונה ברשות המפקחת
ז. כל המידע הזמין על מקור הנתונים, אם המידע האישי אינו נאסף מנשוא המידע
ח. קיום קבלת החלטות אוטומטית, כולל יצירת פרופיל לפי סעיף 22, פסקאות 1 ו-4 בחוק הגנת המידע, וכן – לפחות במקרים אלה – מידע משמעותי על הלוגיקה המעורבת בכך וכן על טווח ההשפעה וההשלכות המיועדות של עיבוד מעין זה על נשוא המידע.

 

במקרים בהם מידע אישי יועבר למדינה שלישית או לארגון בין-לאומי, אזי תעמוד לך זכות לקבל מידע על הערבויות המתאימות לפי סעיף 46 בחוק הגנת המידע בהקשר להעברת הנתונים. אנו מספקים עותק של המידע האישי המשמש בעיבוד. עבור כל העותקים הנוספים הנוגעים לך, אנו רשאים לדרוש תשלום סביר על בסיס עלויות הטיפול. אם תגיש את הבקשה באופן אלקטרוני, אז המידע יסופק בתבנית אלקטרונית מקובלת, במידה שלא צוין אחרת. הזכות לקבלת עותק בהתאם לפסקה 3 לא תגביל את הזכויות והחירויות של אנשים אחרים.

 

(4) הזכות לתיקון
יש לך זכות לדרוש מאתנו תיקון מיידי של מידע אישי שגוי הנוגע לך. בהתחשב במטרות העיבוד יש לך זכות לדרוש השלמה של מידע אישי חסר – גם באמצעות הצהרה משלימה.

 

יש לך זכות לדרוש מבעל השליטה במידע למחוק ללא דיחוי את המידע האישי הנוגע לך, ואנו מחויבים למחוק ללא דיחוי מידע אישי בהתקיים אחת מן הסיבות הבאות:

 

א. המידע האישי אינו נחוץ עוד למטרות שלשמן הוא נאסף או עובד בדרך כלשהי.
ב. מושא המידע מבטל את הסכמתו, שעליה נסמך העיבוד לפי סעיף 6, פסקה 1 אות a, או סעיף 9, פסקה 2, אות a בחוק הגנת המידע, ואין בסיס חוקי אחר לעיבוד.
ג. נשוא המידע יגיש התנגדות לעיבוד בכפוף לסעיף 21, פסקה 1 בחוק הגנת המידע, ואין סיבות מוצדקות בעלות קדימות לעיבוד, או שנשוא המידע יגיש התנגדות לעיבוד בכפוף לסעיף 21, פסקה 2 בחוק הגנת המידע .
ד. המידע האישי עובד שלא כחוק.
ה. מחיקת המידע האישי דרושה לצורך מילוי התחייבות חוקית בהתאם לחוקי האיחוד או לחוקי המדינה החברה, שאליהם כפוף בעל השליטה במידע.
ו. המידע האישי נאסף בהקשר לשירותים המוצעים על ידי חברת המידע בכפוף לסעיף 8, פסקה 1 בחוק הגנת המידע.

 

במידה ובעל השליטה במידע חשף את המידע האישי והוא מחויב למחיקתו על פי פסקה 1, אזי הוא ינקוט אמצעים, לרבות אמצעים טכנולוגיים, בהתחשב בטכנולוגיות הקיימות ובעלויות ההטמעה הסבירות, כדי להודיע לבעלי שליטה אחרים לעיבוד המידע האישי כי נשוא המידע דרש מהם למחוק את כל הקישורים למידע אישי זה או העתקים או שכפולים של מידע אישי זה.

 

זכות המחיקה ("הזכות להישכח") אינה קיימת במידה שהעיבוד הכרחי:

– לצורך מימוש הזכות להבעת דעה חופשית והזכות למידע.
– לצורך מילוי התחייבות חוקית הדורשת עיבוד בהתאם לחוק האיחוד או לחוק המדינות החברות באיחוד, שאליו כפוף בעל השליטה במידע, או לצורך מימוש משימה שיש בה עניין הציבורי או לצורך הוצאה לפועל של סמכות ציבורית שהועברה לידי בעל השליטה במידע.
– בשל אינטרס ציבורי בתחום בריאות הציבור בכפוף לסעיף 9, פסקה 2 אותיות h ו-i, וכן סעיף 9, פסקה 3 בחוק הגנת המידע.
– למטרות שמירה בארכיון למען האינטרס הציבורי, למטרות מחקר מדעי או היסטורי או למטרות סטטיסטיות בכפוף לסעיף 89, פסקה 1 בחוק הגנת המידע, במידה שסביר להניח כי הזכות המצוינת בסעיף 1 לא תאפשר את מימוש היעדים של עיבוד זה או תפגע משמעותית באפשרות המימוש, או:
– לצורך מימוש, הגשה או הגנה של תביעות חוקיות.

 

יש לך זכות לדרוש מאתנו את הגבלת עיבוד המידע האישי שלך בהתמלא אחד מהתנאים הבאים:

 

א. ישנה השגה לגבי נכונות המידע האישי של נשוא המידע, וזאת למשך זמן המאפשר לבעל השליטה במידע לבדוק את נכונות המידע האישי.
ב. העיבוד מנוגד לחוק, ונשוא המידע מסרב למחיקת המידע האישי ובמקום זאת דורש את הגבלת השימוש בנתונים האישיים.
ג. בעל השליטה במידע אינו זקוק עוד לנתונים האישיים למטרות העיבוד, אולם נשוא המידע זקוק להם לשם מימוש, הגשה או הגנה של תביעות חוקיות, או:
ד. נשוא המידע הגיש התנגדות לעיבוד בכפוף לסעיף 21, פסקה 1 בחוק הגנת המידע, כל עוד לא נקבע אם הסיבות המוצדקות של בעל השליטה במידע גוברות על אלה של נשוא המידע.

 

במקרים בהם העיבוד הוגבל בהתאם לתנאים המצוינים לעיל, אזי מידע אישי זה יעובד – מלבד בנושא שמירתו – רק באישור נשוא המידע או לצורך מימוש, הגשה או הגנה של תביעות חוקיות, או לצורך הגנה על הזכויות של אדם טבעי או ישות משפטית אחרת, או בשל אינטרס ציבורי חשוב של האיחוד או של מדינה החברה בו.

 

כדי לממש את הזכות להגבלת העיבוד רשאי נשוא המידע בכל עת לפנות אלינו לפי פרטי יצירת הקשר המצוינים לעיל.

 


(7) זכות לניידות נתונים

יש לך זכות לקבל את המידע האישי הנוגע לך שמסרת לנו, בצורה מובנית, מקובלת ואפשרית לקריאה על ידי מכונה, ויש לך זכות להעביר נתונים אלה לבעל שליטה אחר במידע ללא הגבלה מצד בעל השליטה במידע שלו נמסר המידע האישי, כל עוד:

 

א. העיבוד נסמך על הסכמה לפי סעיף 6, פסקה 1, אות a, או סעיף 9, פסקה 2, אות a, או על הסכם לפי סעיף 6, פסקה 1, אות b בחוק הגנת המידע, וכן

 

ב. העיבוד מתבצע בעזרת הליך אוטומטי.

עם מימוש הזכות לניידות נתונים בהתאם לפסקה 1, יש לך זכות לדרוש שהמידע האישי יועבר ישירות מבעל שליטה אחד לאחר, במידה שהדבר אפשרי מבחינה טכנית. מימוש הזכות לניידות הנתונים לא יגרע מהזכות למחיקה ("הזכות להישכח"). זכות זו לא תחול על עיבוד הדרוש לצורך ביצוע משימה שיש בה עניין ציבורי או לצורך הוצאה לפועל של הסמכות הרשמית שניתנה לבעל השליטה במידע.

 


(8) הזכות להתנגדות

יש לך זכות מטעמים הנובעים ממצב אישי מיוחד, להגיש בכל עת התנגדות לעיבוד המידע האישי הנוגע לך, המתבצע בכפוף לסעיף 6, פסקה 1, אות e או f בחוק הגנת המידע; הדבר תקף גם ליצירת פרופיל המבוסס על הוראות אלה. בעל השליטה במידע יפסיק לעבד את הנתונים, אלא אם יוכל להוכיח סיבות מוצדקות לעיבוד, אשר תגבורנה על האינטרסים, הזכויות והחירויות של נשוא המידע, או כאשר העיבוד ישמש למימוש, להגשה, או הגנה של תביעות חוקיות.

 

במקרים בהם מידע אישי יעובד למטרת פרסום ישיר, תהיה לך בכל עת זכות להגיש התנגדות לעיבוד המידע האישי הנוגע לך למטרת פרסום מעין זה; הדבר תקף גם ליצירת פרופיל, במידה שהוא קשור בפרסום ישיר זה. אם תגיש התנגדות לעיבוד למטרות פרסום ישיר, לא יעובדו הנתונים עוד למטרות אלה.

 

בהקשר לשימוש בשירותים של חברת המידע תהיה רשאי ללא תלות בתקנה 2002/58/EC להוציא לפועל את זכותך להתנגדות בהליך אוטומטי, המשתמשים בו באלמנטים טכנולוגיים.

 

יש לך זכות מסיבות הנובעות ממצבך האישי הייחודי, להגיש התנגדות לעיבוד מידע אישי הנוגע לך, למטרות מחקר מדעי או היסטורי או למטרות סטטיסטיות בכפוף לסעיף 89, פסקה 1, אלא אם העיבוד דרוש למילוי משימה שיש בה עניין ציבורי.

 

באפשרותך לממש את זכותך להתנגדות בכל עת, באמצעות פנייה לבעל השליטה במידע.

 


(9) החלטות אוטומטיות במקרה פרטני כולל יצירת פרופיל

יש לך זכות לא להיות כפוף להחלטה המבוססת אך ורק על עיבוד אוטומטי – כולל יצירת – שתהיה כרוכה בצעדים משפטיים נגדך או שתפגע בך משמעותית באופן דומה. תנאי זה אינו תקף כאשר:

 

א. ההחלטה תידרש לצורך חתימה על חוזה או מילוי חוזה בין נשוא המידע לבעל השליטה במידע.

 

ב. ההחלטה תהיה מותרת בהתבסס על הוראות החוק של האיחוד או של המדינות החברות, שבעל השליטה במידע כפוף להן, והוראות חוק אלה מכילות אמצעים סבירים לשמירה על הזכויות והחירויות, וכן על האינטרסים המוצדקים של נשוא המידע.

ג. ההחלטה תתבצע בהתאם להסכמתו מפורשת של נשוא המידע.

בעל השליטה במידע ינקוט באמצעים סבירים לשמירה על הזכויות והחירויות, וכן על האינטרסים המוצדקים של נשוא המידע, אשר כוללים לכל הפחות את הזכות לדרוש התערבות של גורם אנושי מצד בעל השליטה במידע, הזכות להצגת נקודת המבט האישית והזכות לערער על ההחלטה.

 

נשוא המידע רשאי בכל עת לממש זכות זו על ידי פנייה לבעל השליטה במידע.

 


(10) הזכות להתלונן בפני הרשות המפקחת

בנוסף, ובלי לפגוע בכל זכות לסעד מנהלי או משפטי אחר, יש לך זכות להתלונן ברשות המפקחת, בייחוד במדינה החברה שבה אתה נמצא, שבה נמצא מקום העבודה שלך או של המקום שבו אירעה לכאורה ההפרה, כאשר נשוא המידע סבור שעיבוד המידע האישי הנוגע לו מפר תקנה זו.

 


(11) הזכות לסעד משפטי אפקטיבי

בלי לפגוע בכל סעד מנהלי או חוץ-משפטי אפשרי אחר, כולל הזכות להגיש תלונה ברשות המפקחת בכפוף לסעיף 77 בחוק הגנת המידע, יש לך זכות לסעד משפטי אפקטיבי, אם תהיה סבור שהזכויות המגיעות לך על בסיס תקנות אלה נפגעות כתוצאה מעיבוד המידע האישי שלך באופן שאינו תואם תקנות אלה.

 
 


שימוש ב-Google Analytics


 

(1) אתר אינטרנט זה משתמש ב-Google Analytics, שירות ניתוח אינטרנטי של Google Inc.‎‏ ("Google"). Google Analytics משתמש בקובצי Cookie, קובצי טקסט הנשמרים במחשב שלך ומאפשרים ניתוח של השימוש שלך באתר האינטרנט. המידע על השימוש שלך באתר האינטרנט שנוצר על ידי קובצי ה-Cookie יועבר לשרת של Google בארה"ב ויישמר שם. במקרה של הפעלת אנונימיזציה של כתובת IP באתר אינטרנט זה, כתובת ה-IP שלך תקוצר קודם לכן על ידי Google בתוך המדינות החברות באיחוד האירופי או במדינות אחרות החתומות על ההסכם ונמצאות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי. רק במקרים יוצאי דופן תועבר כתובת ה-IP המלאה לשרת של Google בארה"ב ותקוצר שם. Google תשתמש במידע זה לפי בקשת מפעילת אתר האינטרנט הזה כדי לנתח את השימוש שלך באתר האינטרנט, כדי לחבר דוחות על הפעילויות באתר האינטרנט וכדי לספק למפעילת אתר האינטרנט שירותים נוספים הקשורים לשימוש באתר האינטרנט ולגישה לאינטרנט.

 

(2) כתובת ה-IP שהדפדפן שלך מספק במסגרת Google Analytics לא תמוזג עם נתונים אחרים של Google.

 

(3) באפשרותך למנוע את שמירת קובצי ה-Cookie באמצעות ההגדרות המתאימות בתוכנת הדפדפן שלך; אולם אנו מפנים את תשומת לבך לכך שבמקרה כזה ייתכן שלא תוכל להשתמש בכל הפונקציות של אתר אינטרנט זה במלוא היקפן. מעבר לכך, באפשרותך למנוע את העברת הנתונים שנוצרו על ידי קובצי ה-Cookie וקשורים לשימוש שלך באתר האינטרנט (כוללת כתובת ה-IP שלך) אל Google, וכן למנוע את עיבוד הנתונים האלה על ידי Google; לשם כך עליך להוריד את התוסף לדפדפן ולהתקין אותו: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

(4) אתר אינטרנט זה משתמש ב-Google Analytics עם ההרחבה "_anonymizeIp()". מטרתה היא קיצור כתובות ה-IP לפני המשך עיבודן, מה ששולל את האפשרות לזיהוי אדם מסוים. במידה שהמידע הנאסף בקשר אליך כולל קישור לאדם מסוים, הוא יישלל מיד, והמידע האישי יימחק ללא דיחוי.

 

(5) אנחנו משתמשים ב-Google Analytics כדי לנתח את אתר האינטרנט שלנו ולשפרו באופן קבוע. הסטטיסטיקות הנאספות מסייעות לנו לשפר את ההיצע שלנו ולהפוך אותו למעניין יותר עבורך, המשתמש. במקרים החריגים שבהם מידע אישי מועבר לארה"ב, Google כפופה ל-EU-US Privacy Shield‏, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. הבסיס המשפטי לשימוש ב-Google Analytics הוא סעיף 6, פסקה 1, עמוד 1, אות f בחוק הגנת המידע.

 

(6) מידע של הספק החיצוני: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, פקס: +353 (1) 436 1001. תנאי שימוש:

www.google.com/analytics/terms, סקירה בנושא הגנת הפרטיות: policies.google.com, וכן הצהרת הפרטיות: policies.google.com/privacy.

 

(7) אתר אינטרנט זה משתמש ב-Google Analytics גם לשם ניתוח חוצה-מכשירים של זרמי מבקרים המתבצעים באמצעות מזהה משתמש אחד. בחשבון המשתמש שלך תחת "הנתונים שלי", "מידע אישי" תוכל לבטל את הניתוח חוצה המכשירים לגבי השימוש שלך.

 
 


שימוש בשירותי רימרקטינג של Google


 

(1) על בסיס האינטרסים המוצדקים שלנו (כלומר העניין בניתוח, מיטוב והתפעול הכלכלי של ההיצע המקוון שלנו ברוח סעיף 6, פסקה 1, אות f בחוק הגנת המידע) אנו משתמשים בשירותי השיווק והרימרקטינג (בקיצור: "שירותי השיווק של Google") של Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,‏ ("Google").
ל-Google ישנו אישור לפי הסכם Privacy Shield והיא מספקת לפיכך ערבות לשמירה על דיני הגנת המידע באירופה (www.privacyshield.gov/participant).

 

(2) שירותי השיווק של Google מאפשרים לנו להציג מודעות פרסומת ממוקדות מטעם Friedrichstadt-Palast, כדי להציג למשתמשים מודעות שעשויות לענות על תחומי העניין שלהם. למטרות אלה, בעת טעינה של אתרי אינטרנט אחרים שבהם פעילים שירותי השיווק של Google, תריץ Google ישירות קוד של Google, ותקשר לאתר תגיות רימרקטינג (גרפיקות בלתי נראות או קוד, נקראות גם "משואות רשת"), אם ביקרת באתר האינטרנט שלנו קודם לכן. בעזרת "משואות רשת" אלה ישמר קובץ Cookie אינדיבידואלי, כלומר קובץ קטן, בהתקן של המשתמש (במקום קובצי Cookie ייתכן כי ייעשה שימוש בטכנולוגיות דומות). קובצי ה-Cookie יכולים להגיע מתחומים שונים, בין היתר מ-google.com‏, doubleclick.net, invitemedia.com,‏ admeld.com,‏ googlesyndication.com או googleadservices.com. בקובץ זה מצוין באילו אתרי אינטרנט ביקר המשתמש, באילו תכנים הוא התעניין ועל איזה תוכן הוא הקליק, מידע טכני נוסף על הדפדפן ומערכת ההפעלה, אתרי אינטרנט מפנים, זמן הביקור וכן נתונים נוספים של השימוש בתוכן המקוון. כמו כן, תתועד גם כתובת ה-IP של המשתמש, אולם במסגרת Google Analytics הרינו להביא לידיעתך כי כתובת ה-IP תקוצר בתוך המדינות החברות באיחוד האירופי או במדינות אחרות השותפות להסכם האזור הכלכלי האירופי, ורק במקרים חריגים היא תישלח בשלמותה לשרת של Google בארצות הברית ותקוצר שם. כתובת ה-IP לא תמוזג עם נתונים אחרים של המשתמש בתוך שירותים אחרים של Google. Google עשויה לקשר את המידע המצוין לעיל למידע ממקורות אחרים. אם המשתמש יבקר באתרי אינטרנט אחרים בהמשך, ייתכן שיוצגו לו מודעות המותאמות לתחומי העניין שלו.

 

(3) נתוני המשתמשים יעובדו במסגרת שירותי השיווק של Google בעילום שם. כלומר, Goolge לא תשמור ותעבד למשל את השם או כתובת הדוא"ל של המשתמש, אלא תעבד את הנתונים הרלוונטיים מקובצי ה-Cookie תחת פרופילים של משתמש בדוי. מבחינת Google המודעות אינן מנוהלות ומוצגות לאדם קונקרטי מזוהה, אלא לבעל קובץ ה-Cookie, ללא תלות בשאלה מי הוא בעלי קובץ ה-Cookie. המצוין לעיל אינו תקף כאשר משתמש מתיר ל-Google במפורש לעבד נתונים אלה ללא פסאודונימיזציה. המידע הנאסף על המשתמש באמצעות שירותי השיווק של Google יועבר ל-Google וישמר בשרתים של Google בארה"ב.

 

(4) שירותי השיווק של Google שבהם אנו משתמשים כוללים בין היתר את תוכנית הפרסום המקוון "Google AdWords". במקרה של Google AdWords יקבל כל לקוח של AdWords קובץ "Conversion Cookie" אחר. בדרך זו אי אפשר לעקוב אחר קובצי ה-Cookie דרך אתרי האינטרנט של לקוחות AdWords. המידע שנאסף באמצעות קובצי ה-Cookie ישמש ליצירת סטטיסטיקות המרה ללקוחות AdWords שבחרו במעקב המר (Conversion Tracking). לקוחות AdWords יקבלו מידע על מספר המשתמשים הכולל שהקליקו על המודעה שלהם ושהועברו לדף אינטרנט הכולל תגית של מעקב המרות. אולם הם לא יקבלו מידע המאפשר לזהות משתמשים באופן אישי.
א. על בסיס שירותי השיווק של Google שנקרא ‏"DoubleClick" הננו רשאים להציג מודעות פרסומת של צד שלישי. DoubleClick תשתמש בקובצי Cookie, אשר בעזרת Google והאתרים השותפים שלו מאפשרים הפעלת מודעות על בסיס ביקורי המשתמשים באתר אינטרנט זה או באתרי אינטרנט אחרים.
ב. בנוסף, אנו רשאים להשתמש ב-"Google Tag Manager" כדי לשלב את שירותי הניתוח והשיווק של Google באתר האינטרנט שלנו ולנהל אותם.
מידע נוסף על השימוש בנתונים למטרות שיווק על ידי Google זמין בדף המידע הבא: policies.google.com/technologies/ads, הצהרת הפרטיות של Google נמצאת בכתובת policies.google.com/privacy.
אם ברצונך לבטל את הפרסום מבוסס תחומי העניין על ידי שירותי השיווק של Google, תוכל להשתמש לשם כך בהגדרות ובאפשרויות ביטול ההצטרפות ש-Google מעמידה לרשותך: adssettings.google.com.

 
 


שימוש ב-TradeDesk


 

(1) שימוש בכלי הרימרקטינג של The Trade Desk. אתר האינטרנט שלנו משתמש בפונקציית הרימרקטינג של "The Trade Desk Inc." בכתובת 42 N. Chestnut St. Ventura, CA 93001 USA.‎ פונקציה זו משמשת להצגה למבקרים באתר מודעות פרסום מבוססות תחומי עניין באתרי אינטרנט חיצוניים. הדפדפן של המבקר באתר האינטרנט שומר קובצי Cookie, קובצי טקסט הנשמרים במחשב שלך ומאפשרים לזהות שוב את המבקר באתר כאשר הוא טוען אתר אינטרנט חיצוני. באתרי האינטרנט החיצוניים ייתכן כי יוצגו למבקר מודעות פרסומת הקשורות לתכנים של אתר האינטרנט של ה-Friedrichstadt-Palast. The Trade Desk מצהירה כי אינה אוספת מידע אישי בתהליך זה. אם אינך מעוניין בפונקציית הרימרקטינג של The Trade Desk, תוכל להפסיק אותה על ידי קביעת ההגדרות המתאימות כאן: www.adsrvr.org/opt-out.html. מידע נוסף על הרימרקטינג של The Trade Desk זמין בכתובת: www.thetradedesk.com/general/privacy-policy.

 

(3) מידע של הספק החיצוני: The Trade Desk Inc. 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001
The Trade Desk מעבדת את המידע האישי שלך גם בארה"ב, והיא כפופה ל-EU-US Privacy Shield,‏ www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 
 


נוכחות אינטרנטית ברשתות החברתיות

(1) אנחנו מפעילים נוכחות אינטרנטית במסגרת רשתות ופלטפורמות חברתיות כדי לתקשר עם לקוחות, עם לקוחות פוטנציאליים ומשתמשים הפעילים בהן, וליידע אותם בדבר ההיצע שלנו. התנאים העסקיים וכללי עיבוד הנתונים של הרשת או הפלטפורמה החברתית יחולו בשימוש באותה רשת או פלטפורמה חברתית.

 

(2) אלא אם צוין אחרת במסגרת הצהרת הפרטיות שלנו, אנו נעבד את נתוני המשתמשים במידה שמשתמשים אלה מתקשרים אתנו בתוך הרשתות והפלטפורמות החברתיות, למשל על ידי כתיבת פוסטים בנוכחות האינטרנטית שלנו או שליחת הודעות.

 

(3) אנו משתמשים נכון לעכשיו בתוספי המדיה החברתית הבאים: Facebook,‏ Instagram,‏ Twitter,‏ Youtube. אנו משתמשים בפתרון שתי הקלקות. משמעות הדבר היא שבמהלך הביקור בדף אינטרנט שלנו, בשלב ראשון לא נשלח עקרונית מידע אישי לספקיות התוספים. תוכל לזהות את ספקית התוסף באמצעות הסימון בתיבה, באמצעות האות הראשונה שלה או הלוגו. באפשרותך לתקשר באמצעות הלחצן ישירות אם ספקית התוסף. רק אם תקליק על השדה המסומן, דבר שיגרום להפעלתו, תקבל ספקית התוסף את המידע כי אתה טענת את אתר האינטרנט של התוכן המקוון שלנו. בנוסף לכך יועברו הנתונים המצוינים בסעיף 3 בהצהרה זו. Facebook,‏ Youtube ו-Twitter בגרמניה מציינות כי כתובת ה-IP עוברת אנונימיזציה מיד לאחר איסופה. הפעלת התוסף תוביל להעברת מידע אישי ממך אל ספקית התוסף, ושם יישמר המידע (אם הספקית נמצאת בארה"ב, המידע יישמר בארה"ב). מאחר שספקית התוסף אוספת את הנתונים בעיקר באמצעות קובצי Cookie, אנו ממליצים למחוק את כל קובצי ה-Cookie בהגדרות האבטחה של הדפדפן לפני הקלקה על התיבה האפורה.

 

(4) אין לנו השפעה על הנתונים הנאספים ועל הליכי עיבוד הנתונים, ולא ידוע לנו מה היקף איסוף הנתונים, מה מטרות העיבוד ופרקי זמן לשמירת הנתונים. כמו כן, אין לנו מידע על מחיקת הנתונים שנאספו על ידי ספקית התוסף.

 

(5) ספקית התוסף תשמור את הנתונים שנאספו עליך כפרופילי שימוש, ותשתמש בהם למטרות פרסום, מחקר שוק ו/או לעיצוב מותאם-צרכים של אתר האינטרנט. ניתוח מעין זה יתבצע (גם עבור משתמשים לא רשומים) בעיקר למטרת הצגה של פרסומות מותאמות לצרכים וכדי להודיע למשתמשים אחרים ברשת החברתית על הפעילות שלך באתר האינטרנט שלנו. יש לך זכות להתנגד ליצירת פרופיל שימוש זה, אולם כדי לממש זכות זו עליך לפנות לספקית אותו התוסף. באמצעות התוספים אנו מציעים לך את האפשרות לאינטראקציה עם רשתות חברתיות ומשתמשים אחרים, כך שנוכל לשפר את התוכן שלנו ולהפוך אותו מעניין יותר עבורך, המשתמש. הבסיס המשפטי לשימוש בתוספים הוא פרק ,6 פסקה 1, עמוד 1, אות f בחוק הגנת המידע.

 

(6) העברת הנתונים תתבצע בין שיש לך חשבון אצל ספקית התוסף ונכנסת לאתר שלה ובין שלא. אם נכנסת לאתר ספקית התוסף, ישויכו הנתונים שלך שנאספים אצלנו ישירות לחשבון שלך אצל ספקית התוסף. אם תלחץ על הכפתור הפעיל ואז לדוגמה תקשר דף אינטרנט, תשמור ספקית התוסף גם מידע זה בחשבון המשתמש שלך ותשתף אותו באופן גלוי עם אנשי הקשר שלך. אנו ממליצים לך להקפיד ולהתנתק לאחר השימוש ברשת חברתית, בייחוד לפני הפעלת הכפתור, כיוון שכך תוכל למנוע שיוך לפרופיל שלך אצל ספקית התוסף.

 

(7) מידע נוסף על המטרה וההיקף של איסוף הנתונים ועיבודם על ידי ספקית התוסף מופיע בהצהרות הפרטיות של ספקיות אלה, המצוינות בהמשך. תמצא שם גם מידע נוסף על זכויותיך בנושא ועל אפשרויות ההגדרות להגנה על הפרטיות שלך.

 

(8) כתובות של ספקיות התוספים השונות וכתובת URL עם הערותיהן בדבר הפרטיות:

 

א. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php.php; מידע נוסף על איסוף נתונים: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook כפופה ל-EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

ב. Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; twitter.com/privacy. Twitter כפופה ל-EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

ג. "YouTube" של הספקית החיצוניתGoogle Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. הצהרת פרטיות: policies.google.com/privacy, ביטול הצטרפות: adssettings.google.com.

 

ד. במסגרת ההיצע המקוון שלנו אנו כורכים פונקציות של שירות Instagram. פונקציות אלה מוצעות על ידי Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. לאחר שנכנסת לחשבון Instagram שלך תוכל לקשר את התכנים של דפי האינטרנט שלנו לפרופיל Instagram שלך על ידי הקלקה על כפתור Instagram. בדרך זאת תוכל Instagram לקשר את הביקור שלך בדפים שלנו לחשבון המשתמש שלך. אנו מפנים את תשומת הלב לכך שאנו, כספקי דפי האינטרנט, לא קיבלנו כל מידע בדבר תוכן הנתונים המועברים כמו גם בדבר השימוש בהם על ידי Instagram

 

הצהרת פרטיות: help.instagram.com/155833707900388

 
 


שילוב של Google Maps

(1) אנו משתמשים באתר אינטרנט זה בשירות שלGoogle Maps . בדרך זאת אנו יכולים להציג לך מפות אינטראקטיביות ישירות באתר האינטרנט, כדי לאפשר לך שימוש נוח בפונקציית המפות.

 

(2) עקב הביקור באתר האינטרנט תקבל Google את המידע כי אתה טענת את דף המשנה המסוים באתר האינטרנט שלנו. בנוסף לכך יועברו הנתונים המצוינים בסעיף 3 להצהרה זו. הדבר יתבצע בין ש-Google מספקת חשבון משתמש שאתה מחובר אליו ובין שלא קיים חשבון משתמש. כשאתה מחובר ל-Google, ישויכו הנתונים שלך ישירות לחשבון שלך. אם אינך רוצה שיבוצע שיוך לפרופיל שלך ב-Google, עליך להתנתק לפני הפעלת הכפתור. Google תשמור את הנתונים שלך כפרופיל שימוש ותשתמש בהם למטרות פרסום, חקר שוק ו/או עיצוב אתר האינטרנט בהתאמה לצרכים. ניתוח מעין זה יתבצע (אפילו עבור משתמשים לא רשומים) בעיקר למטרת הצגה של פרסומות מותאמות לצרכים וכדי להודיע למשתמשים אחרים ברשת החברתית על הפעילות שלך באתר האינטרנט שלנו. תהיה לך זכות להתנגדות ליצירת פרופיל שימוש זה, אולם כדי לממש זכות זו עליך לפנות אל Google.

 

(3) מידע נוסף על המטרה וההיקף של איסוף הנתונים ועיבודם על ידי ספקית התוסף מופיע בהצהרות הפרטיות של הספקית. תמצא שם גם מידע נוסף על זכויותיך בנושא ועל ההגדרות האפשריות לצורך הגנה על הפרטיות שלך: policies.google.com/privacy. Google תעבד את המידע האישי שלך גם בארה"ב, והיא כפופה ל-EU-US Privacy Shield‏, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 
 


שילוב שירותי השיווק של Add2

(1) על בסיס האינטרסים המוצדקים שלנו, (כלומר העניין בניתוח, מיטוב והפעילות הכלכלית של ההיצע המקוון שלנו ברוח סעיף 6, פסקה 1, אות f בחוק הגנת המידע) אנו משתמשים בשירותי השיווק והרימרקטינג (בקיצור "שירותי השיווק") של add2 GmbH Kaistraße 16a 40221 Düsseldorf.

 

(2) אנו משתמשים בשירותים הבאים:
אסטרטגיית ותכנון מדיה, רכישה ובמקרה הצורך יצירה של פרסומות על גבי מדיות פרסום דיגיטליות. ייעוץ, ניתוח ומיטוב של השיווק הדיגיטלי ובמקרה הצורך של התוכן הדיגיטלי של הלקוח (לדוגמה אתר האינטרנט או האפליקציות). לשם כך נעשה שימוש במערכות AdServing ו-AdTracking, אשר דרכן ה-FSP אוסף נתונים וערכי ביצועים מהדפים של Add2 או מקבל אותם ישירות באמצעות ממשקים.
המטרה של עיבוד זה היא הוכחת ביצועים, מקסום היעילות ובקרה ממוקדת של האמצעים שננקטו. אלה כוללים גם זיהוי (מחדש) של נשואי המידע לצורך פנייה מחודשת אליו באמצעים פרסומיים (טרגטינג) והתאמה של מסרי הפרסום בתוך אמצעי הפרסום ודפי האינטרנט או האפליקציות (Dynamic Creative Optimisation, DCO).

 
 


שילוב גופנים חיצוניים של Google

גופנים חיצוניים של Google, Inc., www.google.com/fonts‏ ("Google Fonts"). השילוב של Google Fonts מתבמע באמצעות טעינה מהשרת של Google (בדרך כלל בארה"ב). הצהרת פרטיות: policies.google.com/privacy, ביטול הצטרפות: adssettings.google.com.

 
 


שילוב של הצ'ט המקוון של SnapEngage

(1) שימוש בצ'ט המקוון שלSnapEngage . אתר האינטרנט שלנו משתמש בפונקציית הצ'ט המקוון של SnapEngage Inc.‎. פונקציה זו מציעה למבקרים ליצור קשר ישיר עם עובדי Friedrichstadt-Palast באמצעות פונקציית צ'ט. הדפדפן של המבקר באתר האינטרנט ישמור לשם כך קובצי Cookie, קובצי טקסט הנשמרים במחשב שלך, וכן קובצי Session Cookie, הדרושים לצורך הפעלת השירות. SnapEngage מצהירה כי היא אינה אוספת מידע אישי בתהליך זה. מידע מפורט על הצ'ט המקוון של SnapEngage מופיע בכתובת: snapengage.com/privacy-policy/.

 

(2) מידע של הספק החיצוני: SnapEngage Inc., 1722 14th St., Suite 220, Boulder, CO 80302, USA תעבד את המידע האישי שלך בארה"ב, והיא כפופה ל-EU-US Privacy Shield,‏ www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 
 


מעבד הנתונים

אנו משתמשים בספק שירותים חיצוני (מעבד נתונים), למשל למשלוח סחורות, ניוזלטר או לטיפול בתשלומים. חתמנו הסכם נפרד לעיבוד נתונים עם ספק השירותים החיצוני, כדי להבטיח את ההגנה על המידע האישי שלך.

 

אנו משתפים פעולה עם ספקי השירותים הבאים:

 

bilettix GmbH
Maria-Goeppert-Straße 5
23562 Lübeck
info@bilettix.net
+49 451 20949620
www.bilettix.net

 

salesforce.com Germany GmbH
Erika-Mann-Straße 63
80636 München

 

Proxyclick SA
Rue Saint-Hubert 17
B-1150 Brussels
Belgium

 

julitec GmbH
Flößaustraße 22 a
90763 Fürth

 

SnapEngage Inc.
1722 14th St.
Suite 220, Boulder,
CO 80302, USA

 

Papagena Projects GmBH
Bei dem neuen Krahn 2
20457 Hamburg

 

בשאלות בנושא פרטיות, הזכויות שלך כנשוא מידע, פניות בנוגע למידע או מחיקה, נא לפנות לקצין הגנת הנתונים שלנו בכתובת
datenschutz@palast.berlin

 

תאריך עדכון הצהרת הפרטיות: מאי 2018
 
 

היסטוריית ההסכמה לעוגיות שלך

DateVersionConsents

 
מספר הזיהוי משתמש להסכמה לעוגיות

 

לראש הדף

בימים שני עד שישי בשעות 9:00 עד 18:00

בימים שני עד שישי בשעות 9:00 עד 18:00

By using the live chat function, you agree to the privacy policies of the Friedrichstadt-Palast and SnapEngage.

צ'אט חי