Uw cookie-instellingen aanpassen

Cookie-instellingen wijzigen
 
 

Naam en contact van de verantwoordelijke conform artikel 4 lid 7 AVG

 

Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH
Friedrichstraße 107
10117 Berlijn
Telefoon intendant: 030-2326 2264
E-mail intendant: schmidt@palast.berlin

 

Gemachtigde gegevensbescherming

Jörg Hoffmann
Friedrichstrasse 107
10117 Berlijn
datenschutz@palast.berlin

 

Veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens

We zien het als onze hoofdtaak om de vertrouwelijkheid van de door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens te bewaren en deze te beschermen tegen onbevoegde toegang. Daarom zijn we uiterst zorgvuldig en gebruiken we de moderne veiligheidstandaards om een maximale bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

 

Als privaatrechtelijke onderneming zijn we onderhevig aan de bepalingen van de Europese Verordening inzake gegevensbescherming (AVG) en de regels van de nationale wet inzake gegevensbescherming (BVG). We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen, die verzekeren dat de voorschriften omtrent de gegevensbescherming zowel door ons, alsook door onze externe dienstverleners in acht worden genomen.

 
 

Begripsbepalingen

De wetgever vordert dat persoonsgegevens op rechtmatige wijze, naar eer en geweten en in een voor de betrokken persoon na te trekken wijze worden verwerkt (‘rechtmatigheid, verwerking naar eer en geweten, transparantie’). Om dit te garanderen, informeren we u over de afzonderlijke wettelijke begripsbepalingen, die ook in dit privacybeleid worden gebruikt:

 

1. Persoonsgegevens

‘Persoonsgegevens’ zijn alle informatieve gegevens, die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hieronder ‘betrokken persoon’); als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon gezien, die direct of indirect, in het bijzonder door middel van toewijzing aan een eigenschap zoals naam, aan een kennummer, standplaatsgegevens, een online eigenschap of één of meerdere bijzondere kenmerken kan worden geïdentificeerd, die uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

 

2. Verwerking

‘Verwerking’ is elke, met of zonder behulp van geautomatiseerde procedés, uitgevoerde werkwijze of elke dergelijke gebeurtenis in verband met persoonsgegevens zoals het verzamelen, registreren, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door overhandiging, verspreiden of een andere vorm van beschikbaar stellen, afstellen of verbinden, beperken, wissen of vernietigen.

 

3. Beperking van de verwerking

‘Beperking van de verwerking’ is de aanduiding van opgeslagen persoonsgegevens met als doel hun toekomstige verwerking te beperken.

 

4. Profiling

‘Profiling’ is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die erin bestaat dat deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten, die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, te beoordelen, in het bijzonder om aspecten betreffende werkvermogen, economische ligging, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfsplaats of plaatswissel van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorzien.

 

5. Pseudonimiteit

‘Pseudonimiteit’ is de verwerking van persoonsgegevens op een manier dat de persoonsgegevens zonder betrekking van extra informatie niet meer aan een specifieke betrokken persoon kan worden toegewezen, voor zover deze extra informatie apart wordt bewaard en onderhevig is aan technische en organisatorische maatregelen, die garanderen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen.

 

6. Bestandsysteem

‘Bestandssysteem’ is elke gestructureerde verzameling van persoonsgegevens, die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, onafhankelijk ervan of deze verzameling centraal, decentraal of volgens functionele of geografische zichtpunten geordend wordt gevoerd.

 

7. Verantwoordelijke

‘Verantwoordelijke’ is een natuurlijke of juridische persoon, instantie, instelling of andere instantie, die alleen of samen met anderen over het doel en middel van de verwerking van persoonsgegevens beslist; zijn de doelen en middelen van deze verwerking door het Unierecht of het recht van de lidstaten bepaald, dan kunnen de verantwoordelijke respectievelijk de bepaalde criteria van zijn benoeming volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten worden voorzien.

 

8. Opdrachtverwerker

‘Opdrachtgever’ is een natuurlijke of juridische persoon, instantie, instelling of andere instantie, die persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke verwerkt.

 

9. Ontvanger

‘Ontvanger’ is een natuurlijke of juridische persoon, instantie, instelling of andere instantie, aan wie persoonsgegevens bekend werden gemaakt, onafhankelijk ervan of het daarbij om derden gaat of niet. Overheden, die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten mogelijk persoonsgegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvanger; de verwerking van deze gegevens door de genoemde overheden gebeurt in samenspraak met de geldende voorschriften inzake privacy conform de doeleinden van de verwerking.

 

10. Derden

‘Derden’ is een natuurlijke of juridische persoon, instantie, instelling of andere instantie, buiten de betrokken persoon, de verantwoordelijke, de opdrachtverwerker en de personen, die onder de onmiddellijke verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de opdrachtverwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 

11. Akkoord

Een ‘akkoord’ van de betrokken persoon is elke vrijwillig voor het bepaalde geval, op geïnformeerde wijze en ondubbelzinnige afgegeven wilsuiting in de vorm van een verklaring of een andere eenduidige bevestigende handeling, waarmee de betrokken persoon te verstaan geeft dat ze met de verwerking van de op hem van toepassing zijnde persoonsgegevens akkoord gaat.

 
 

Rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is enkel rechtmatig als voor de verwerking een rechtsgrond bestaat. Rechtsgrond voor de verwerking kunnen conform artikel 6 lid 1
lit. a – f AVG in het bijzonder zijn:

 

a. De betrokken persoon heeft zijn akkoord voor de verwerking van de op hem van toepassing zijnde persoonsgegevens voor een of meerdere doeleinden gegeven;
b. de verwerking is vereist voor het vervullen van een overeenkomst, waarvan contractpartij de betrokken persoon is, of voor het uitvoeren van voorafgaande contractuele maatregelen, die op aanvraag van de betrokken persoon gebeuren;
c. de verwerking is vereist voor het vervullen van een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke onderhevig is;
d. de verwerking is vereist om levensbelangrijke belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon te beschermen;
e. de verwerking is voor de waarneming van een opdracht vereist, die in het openbaar belang ligt of in uitoefening van openbaar geweld gebeurt, die aan de verantwoordelijke werd overgedragen;
f. de verwerking is voor het bewaren van de rechtmatige belangen van de verantwoordelijke of een derde vereist, voor zover niet de belangen of basisrechten en basisvrijheden van de betrokken persoon, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, overheersen, in het bijzonder als het bij de betrokken persoon om een kind gaat.

 
 

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens:

(1) Hieronder geven we informatie over het verzamelen van persoonsgegevens bij gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

 

(2) Bij een contactopname met ons via e-mail of via een contactformulier worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De in dit verband ontstane gegevens wissen we nadat de opslag niet meer vereist is of de verwerking wordt beperkt als er wettelijke bewaarplichten bestaan.

 

Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website
Bij louter informatief gebruik van de website, dus als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verzendt, verzamelen we enkel de persoonsgegevens, die uw browser aan onze server verstuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens, die voor ons technisch vereist zijn om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrond is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG):

 

– IP-adres
– datum en tijd van de aanvraag
– tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
– inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
– toegangstatus/HTTP-statuscode
– telkens overgedragen datahoeveelheid
– website vanaf dewelke de aanvraag komt
– browser
– besturingssysteem en diens oppervlak
– taal en versie van de browsersoftware.

 

Gebruik van cookies

(1) Bijkomend op de eerder genoemde gegevens worden bij gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw harde schijf aan de door u gebruikte browser toegewezen worden opgeslagen en door dewelke de instantie, die de cookie genereert, bepaalde informatie krijgt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Ze dienen ertoe om het internetaanbod volledig gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken.

 

(2) Deze website gebruikt volgende soorten cookies, waarvan omvang en werking hieronder worden toegelicht:

 

– Tijdelijke cookies (daartoe a.)
– Permanente cookies (daartoe b.).

 

a. Tijdelijke cookies worden automatisch gewist als u de browser sluit. Daartoe behoren in het bijzonder de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Daardoor kan uw computer worden herkend als u naar onze website terugkeert. De sessiecookies worden gewist als u zich afmeldt of de browser sluit.

b. Permanente cookies worden automatisch na een bepaalde duur gewist, die naargelang cookie kan verschillen. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser steeds wissen.

c. U kunt uw browserinstelling overeenkomstig uw wensen configureren en
bijv. het aanvaarden van third-party-cookies of alle cookies weigeren. Zog. ‘third party cookies’ zijn cookies, die door een derde werden geplaatst, dus niet door de eigenlijke website waarop men zich precies bevindt. We wijzen erop dat u door het deactiveren van cookies eventueel niet alle functie van deze website kunt gebruiken.

 

(3) We gebruiken cookies van Advolution (Advolution // digital control GmbH & Co. KG Kaistraße 16a 40221 Düsseldorf) om het invoegen van reclamemiddelen, die in opdracht door de klanten door advolution worden ingeschakeld, voor de user bij te sturen en te optimaliseren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het maximale aantal reclamemedia die een gebruiker te zien krijgt. In individuele gevallen gebruikt advolution informatie van opgeslagen cookies voor het verkrijgen van statistisch informatie. advolution slaat door cookies geen persoonsgegevens op zoals naam, e-mailadres of andere persoonsgegevens. Alle informatie is volstrekt geanonimiseerd en bevat technische informatie zoals weergavefrequentie en weergavedatum van de reclamemedia, de gebruikte browser alsmede het geïnstalleerde besturingssysteem.
Door te klikken op de OptOut-link wordt het registreren van geanonimiseerde gegevens gestopt. advolution vervangt in dit geval de huidige cookie door een nieuwe opt-out-cookie. Deze opt-out-cookie wist de dusver opgeslagen informatie inclusief het ip-adres en verhindert het verder registreren van geanonimiseerde informatie. BELANGRIJK: Wordt deze opt-outcookie verwijderd, dan kan advolution niet meer vaststellen dat er een opt-out heeft plaatsgevonden. In zo’n geval moet het opt-outprocedé worden herhaald.
OptOut-Link: advolution.de/datenschutz.php

 
 

Meer functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het puur informatief gebruik van onze website bieden we verschillende diensten aan die u bij interesse kunt gebruiken. Daarbij moet u normaliter meer persoonsgegevens opgeven, die we voor het voltooien van de betreffende dienst gebruiken en voor de hiervoor genoemde beginselen omtrent gegevensverwerking van toepassing zijn.

(2) Deels gebruiken we voor de verwerking van uw gegevens externe dienstverleners. Deze werden door ons zorgvuldig geselecteerd en kregen daartoe de opdracht, ze zijn aan onze instructies gebonden en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Verder kunnen we uw persoonsgegevens aan derden doorgeven als deelnames aan acties, kansspelen, contractafsluitingen of dergelijke diensten door ons samen met partners worden aangeboden. Meer informatie hieromtrent ontvangt u bij vermelding van uw persoonsgegevens of onderstaand in de beschrijving van de aanbieding.

(4) Voor zover onze dienstverleners of partners hun vestiging in een staat buiten de Europese Economische Ruimte (EER) hebben, brengen we u op de hoogte over de gevolgen van deze situatie in de beschrijving van de aanbieding.

Gebruik van onze webshop

(1) Als u in onze webshop iets wilt bestellen, is het voor het afsluiten van de overeenkomst vereist dat u uw persoonsgegevens opgeeft, die we nodig hebben voor het afhandelen van uw bestelling. Vereiste gegevens die voor het afhandelen van de contracten verplicht zijn, zijn afzonderlijke aangeduid, meer gegevens zijn vrijwillig. De door u opgegeven gegevens verwerken we voor het afhandelen van uw bestelling. Daartoe kunnen we uw betalingsgegevens aan onze huisbank doorsturen. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 p. 1 lit. b AVG. U kunt vrijwillig een klantenaccount aanmaken, door dewelke we uw gegevens voor latere aankopen kunnen opslaan. Bij het aanmaken van een account onder ‘Mijn account’ worden de door u opgegeven gegevens herroepelijk opgeslagen. Alle andere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kunt u in de klantenzone steeds wissen

 

(2) We zijn op basis van handels- en bestuursrichtlijnen ertoe verplicht, uw adres-, betaling- en bestelgegevens gedurende tien jaar te bewaren. Alleszins voeren we na twee jaar een beperking van de verwerking uit, d.w.z. dat uw gegevens enkel voor het behoud van de wettelijke verplichtingen worden gebruikt.

 

(3) Voor het verhinderen van onrechtmatige toegangen van derden tot uw persoonsgegevens, in het bijzonder financiële gegevens, wordt het bestelprocedé via TLS-techniek versleuteld.

 
 

Bepalingen inzake privacy bij het gebruik van externe betalingsdienstverleners

(1) We bieden voor het gebruik van de webshop meerdere betalingsmethodes aan en doen daarbij een beroep op verschillende betalingsdienstverleners. Naargelang voor welk betalingstype u hebt gekozen, worden verschillende gegevens aan de betreffende betalingsdienstverlener verstuurd. De rechtsgrond voor de overdracht is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a AVG. Hierna maken we een lijst van onze betalingsdienstverleners.

 

a. PayPal

Kiest u voor de betalingsmethode PayPal, dan worden uw persoonsgegevens aan PayPal verstuurd. Voorwaarde voor het gebruik van PayPal is het openen van een PayPal-account. Bij het gebruik resp. openen van een PayPal-account moeten onder andere naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres aan PayPal worden verzonden. Rechtsgrond voor de overdracht van de gegevens is artikel 6 lid 1 lit. a AVG (akkoord) en artikel 6 lid 1 lit b AVG (verwerking voor het vervullen van een overeenkomst).

 

Beheerder van betalingsdienst PayPal is:

 

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
E-mail: impressum@paypal.com

 

Met de betalingsoptie PayPal gaat u akkoord met de overdracht van de persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres aan PayPal. Welke andere gegevens door PayPal worden verzameld, vindt u in het betreffende privacybeleid van PayPal. Deze vindt u op: www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

b. Sofort/ Sofort-overschrijving/ Klarna

Kiest u voor de betalingsmethode Sofort-overschrijving/Klarna, dan worden uw persoonsgegevens aan de beheerder van Klarna verstuurd. Rechtsgrond voor de overdracht van de gegevens is artikel 6 lid 1 lit. a AVG (akkoord) en artikel 6 lid 1 lit b AVG (verwerking voor het vervullen van een overeenkomst).

 

Beheerder van de betalingsdienst Klarna is:

 

Klarna Bank AB (publ)
Sveavägen 46
111 34 Stockholm
Zweden
Telefoon: 0046 8-120 120 00
Fax: 0046 8-120 120 99
Contact: info@klarna.de

 

Klarna verzamelt daarbij volgende gegevens:
– naam, geboortenaam, titel, factuur- en leveringsadres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer
– gegevens over bestelde producten
– gegevens over inkomen, kredietverplichtingen en betalingsaanmeldingen
– informatie over de standplaats
– IP-adres

 

Uitvoerige informatie omtrent de privacybepalingen van Klarna Bank AB (publ) vindt u op www.klarna.com/de/datenschutz/

 

c. Creditcardbetalingen

Kiest u voor de betalingsmethode creditcard, dan worden uw persoonsgegevens aan de beheerder Concardis verzonden. Als technische dienstverlener gebruikt Concardis de toepassing ‘Paygate’ van de aanbieder Computop Wirtschaftinformatik GmbH Schwarzenbergstr. 4 D-96050 Bamberg. Rechtsgrond voor de overdracht van de gegevens is artikel 6 lid 1 lit. a AVG (akkoord) en artikel 6 lid 1 lit. b AVG (verwerking voor het vervullen van een overeenkomst). Als zog. acquirer handelt Concardis de betalingstransfer tussen uw creditcardinstelling, uw bank en ons af.

 

Beheerder van de betalingsdienst Concardis is

 

Concardis GmbH
Helfmann Park 7
65760 Eschborn

 

Concardis verzamelt daarbij volgende gegevens:
a. Creditcardnummer
b. Geldigheidsperiode van de kaart
c. Kaartcontrolenummer
d. Betalingsbedrag
e. Activity ID
f. Cart ID
g. Evenementsnummer
h. Event-naam
i. Aantal producten

 

Uitvoerige informatie omtrent de privacybepalingen van Concardis vindt u op www.concardis.com/datenschutzerklaerung

 

Beheerder van Computop Paygate is
Computop Wirtschaftsinformatik GmbH
Schwarzenbergstr. 4
D-96050 Bamberg
Tel. 49 (0)951.98009-0
info@computop.com

 

Uitvoerige informatie omtrent de privacybepalingen van Computop vindt u op
www.computop.com/de/datenschutz/

 
 

Boniteitscontrole

Voor de krediet-/boniteitscontrole, bij de betalingsmethode ‘creditnota’, overhandigt Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, ons de in haar databank over uw persoon opgeslagen adres- en boniteitsgegevens, inclusief op basis van mathematisch-statistische procedé bepaalde score-waarden. Bij de berekening van de scorewaarde worden o.a. ook adresgegevens gebruikt. Ons rechtmatig belang wordt bepaald uit de beveiliging van onze vorderingen, in het kader van een creditnotaprocedé, door informatie omtrent het betalingsgedrag omtrent de aanvraagplaatsende, bepaalde persoon. Voor zover u meer inlichtingen of informatie over het procedé boniteitsinlichting door Boniversum wenst, gebruikt u onderstaande link:
www.boniversum.de/eu-dsgvo/informationen-nach-eu-dsgvo-fuer-verbraucher/

 
 

Nieuwsbrief

(1) Met uw goedkeuring kunt u zich voor onze nieuwsbrief inschrijven waarmee we u op de hoogte stellen over onze actuele interessante aanbiedingen. De gekochte goederen en diensten zijn vernoemd in de goedkeuringsverklaring.

 

(2) Voor het inschrijven voor onze nieuwsbrief gebruiken we het zog. double-opt-in-procedé. Datwil zeggen dat we u na uw inschrijving een e-mail naar het opgegeven e-mailadres verzenden waarin we u om bevestiging vragen dat u wenst de nieuwsbrief te ontvangen. Als u uw inschrijving niet binnen de 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Bovendien slaan we telkens uw gebruikte ip-adressen en tijdstippen van inschrijving en bevestiging op. Doel van het procedé is uw inschrijving aantonen en evt. een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen ophelderen.

 

(3) Verplichte gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres. Het opgeven van andere, apart gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan we uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief te verzenden. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a AVG.

 

(4) Uw goedkeuring voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u steeds herroepen en u kunt zich steeds uitschrijven voor de nieuwsbrief. Het herroepen kunt u door te klikken op de in elke nieuwsbrief-email beschikbaar gestelde link, of via e-mail aan service@palast.berlin of door een bericht aan de in het colofon opgegeven contactgegevens toelichten.

 

(5) Verzenden van de nieuwsbrief gebeurt door middel van ‘Amity’, een nieuwsbriefverzendingsplatform van de aanbieder dialogue1 GmbH Katharinenstraße 33 20457 Hamburg. De privacybepalingen van de verzenddienstverlener kunt u hier bekijken: dialogue1.de/datenschutz
Verder kan de verzenddienstverlener naar eigen informatie deze gegevens in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, voor het optimaliseren of verbeteren van de eigen services gebruiken, bijv. voor de technische optimalisering van de verzending en de weergave van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen, gebruiken. De verzenddienstverlener gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvanger echter niet om deze zelf aan te schrijven of aan derden weer te geven.

 
 

Kinderen

Onze aanbieding richt zich in principe tot volwassenen. Personen onder de 16 jaar mogen zonder toestemming van de ouders of opvoeders geen persoonsgegevens aan ons verzenden.

 

Rechten van de betrokken persoon

(1) Herroepen van de goedkeuring

Voor zover de verwerking van de persoonsgegevens op een verleende goedkeuring berust, hebt u steeds het recht om de goedkeuring te herroepen. Door het herroepen van de goedkeuring blijft de rechtmatigheid van de op basis van de goedkeuring tot de herroeping gebeurde verwerking onveranderd van kracht.

 

Voor het uitoefenen van het herroepingsrecht kunt u steeds met ons contact opnemen.

 

(2) Recht op bevestiging

U hebt het recht, van de verantwoordelijke een bevestiging te eisen of we op u van toepassing zijnde persoonsgegevens verwerken. De bevestiging kunt u steeds onder de bovengenoemde contactgegevens verlangen.

 

(3) Informatierecht

Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u steeds informatie over deze persoonsgegevens en over volgende informatie verlangen:

 

a. de verwerkingsdoelen;
b. de categorieën van persoonsgegevens, die worden verwerkt;
c. de ontvanger of categorieën van ontvangers, tegenover wie de persoonsgegevens werden bekend gemaakt of nog worden bekend gemaakt, in het bijzonder bij ontvangers in andere landen of bij internationale organisatie;
d. indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen, of als dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur;
e. het bestaan van een recht op corrigeren of wissen van de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een herroepingsrecht tegen deze verwerking;
f. het bestaan van een recht op klacht indienen bij een toezichthoudende instantie;
g. als de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
h. het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling conform artikel 22 lid 1 en 4 AVG en – minstens in deze gevallen – bewijskrachtige informatie over de geïnvolveerde logica, alsook de draagwijdte en de nagestreefde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

 

Worden persoonsgegevens aan een ander land of aan een internationale organisatie verzonden, dan hebt u het recht over de geschikte garanties conform artikel 46 AVG in verband met de verzending op de hoogte te worden gebracht. We stellen een kopij van de persoonsgegevens, die onderwerp van de verwerking zijn, ter beschikking. Voor alle andere kopieën, die betrekking hebben tot uw persoon, kunnen we een gepaste vergoeding op basis van de beheerkosten eisen. Stelt u de aanvraag elektronisch, dan moet de informatie in een gangbaar elektronisch formaat ter beschikking worden gesteld, voor zover hij niets anders aangeeft. Het recht op behoud van een kopie conform lid 3 mag de rechten en vrijheden van andere personen niet beïnvloeden.

 

(4) Recht op corrigeren

U hebt het recht, door ons onverwijld het corrigeren van de op u van toepassing zijnde onjuiste persoonsgegevens te verlangen. Rekening houdende met het doel van de verwerking hebt u het recht om de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens – ook door middel van een aanvullende verklaring – te eisen.

 

U hebt het recht om van de verantwoordelijke te verlangen dat de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens onverwijld worden gewist en we zijn ertoe verplicht om persoonsgegevens onverwijld te wissen, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is:

 

a. De persoonsgegevens zijn voor doeleinden waarvoor ze werden verzameld of op andere wijze werden verwerkt, niet meer nodig.
b. De betrokken persoon herroept zijn goedkeuring waarop de verwerking conform artikel 6 lid 1 letter a of artikel 9 lid 2 letter a AVG steunde, en er ontbreekt een andere rechtsgrond voor de verwerking.
c. De betrokken persoon dient conform artikel 21 lid 1 AVG beroep in tegen de verwerking en er zijn geen rechtmatige redenen met voorrang voor de verwerking beschikbaar of de betrokken persoon dient conform artikel 21 lid 2 AVG beroep in tegen de verwerking.
d. De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
e. Het wissen van de persoonsgegevens is voor het vervullen van een wettelijke verplichting volgens het unierecht of het recht van de lidstaten vereist, waaraan de verantwoordelijke onderhevig is.
f. De persoonsgegevens werden met betrekking tot de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform artikel 8 lid 1 AVG verzameld.

 

Heeft de verantwoordelijke de persoonsgegevens bekend gemaakt en is hij conform lid 1 tot het oplossen ervan verplicht, dan neemt hij rekening houdende met de beschikbare technologie en de implementeringskosten gepaste maatregelen, ook van technische aard, om voor de gegevensverwerking verantwoordelijken, die de persoonsgegevens verwerken, op de hoogte te stellen dat een betrokken persoon van hen het wissen van alle links inzake deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens heeft verlangd.

 

Het recht op wissen (‘Recht op vergeten worden’) bestaat niet, voor zover de verwerking vereist is:

 

– voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie:
– voor het vervullen van een wettelijke verplichting, die de verwerking volgens het recht van de Unie of de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderhevig is, of voor het waarnemen van de opdracht, die in het openbaar belang ligt of in het uitoefenen van openbaar geweld, die aan de verantwoordelijke werd overgedragen;
– om redenen van openbaar belang in het gebied van de openbare gezondheid conform artikel 9 lid 2 letters h en i, alsook artikel 9 lid 3 AVG;
– voor in het openbaar belang liggende archiefdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conform artikel 89 lid 1 AVG, voor zover het in lid 1 genoemde recht vermoedelijk de realisatie van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig beperkt, of
– voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken

 

U hebt het recht, door ons de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 

a. de juistheid van de persoonsgegevens van de betrokken persoon wordt bestreden, en weliswaar voor een duur, die het voor de verantwoordelijke mogelijk maakt, de juistheid van de persoonsgegevens te controleren,
b. de verwerking onrechtmatig is en de betrokken persoon het wissen van de persoonsgegevens weigert en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens verlangt;
c. de verantwoordelijke de persoonsgegevens voor de verwerking niet langer nodig heeft, de betrokken persoon ze echter voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken nodig heeft, of
d. de betrokken persoon beroep tegen de verwerking conform artikel 21 lid 1 AVG heeft ingediend, zolang nog niet vaststaat of de rechtmatige redenen van de verantwoordelijke tegenover die van de betrokken persoon overheersen.

 

Werd de verwerking conform de bovengenoemde voorwaarden beperkt, dan worden deze persoonsgegevens – afgezien van hun opslag – enkel met goedkeuring van de betrokken persoon of voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Unie of een lidstaat verwerkt.

 

Om het recht op beperking van de verwerking in te dienen, kan de betrokken persoon steeds met ons via de bovengenoemde gegevens contact opnemen.

 

(7) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens, die u beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en u hebt het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke zonder het verhinderen door de verantwoordelijke, aan wie de persoonsgegevens werden beschikbaar gesteld, te verzenden, voor zover:

 

a. de verwerking op een goedkeuring conform artikel 6 lid 1 letter a of artikel 9 lid 2 letter a of op een overeenkomst conform artikel 6 lid 1 letter b AVG berust en

b. de verwerking met behulp van geautomatiseerd procedé gebeurt.

 

Bij het uitoefenen van het recht op gegevensoverdraagbaarheid conform lid 1 hebt u het recht te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens direct door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden verzonden, voor zover dit technisch haalbaar is. Het uitoefenen van het recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft geen invloed op het recht op wissen (‘Recht op vergeten worden’). Dit recht geldt niet voor een verwerking, die voor de waarneming van een opdracht vereist is, die in het openbaar belang ligt of in uitoefening van openbaar geweld gebeurt, die aan de verantwoordelijke werd overgedragen.

 

(8) Recht op beroep

U hebt het recht om redenen die ontstaan uit uw bijzonder situatie, steeds tegen de verwerking van de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens, die op basis van artikel 6 lid 1 letters e of f AVG gebeurt, beroep in te dienen; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gesteunde profiling. De verantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens niet meer, hetzij dat hij absolute beschermingsbedreigende redenen voor de verwerking kan aantonen, die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon overheersen, of de verwerking dient voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken.

 

Worden persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te maken, dan hebt u het recht om steeds beroep tegen de verwerking van de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens voor dergelijke reclame in te dienen; dit geldt ook voor de profiling, voor zover het met dergelijke directe reclame in verbinding staat. Gaat u niet akkoord met de verwerking voor directe reclame, dan worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

 

In verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij kunt u ongeacht Richtlijn 2002/58/EG uw recht op beroep door middel van een automatisch procedé uitoefenen, waarbij technische specificaties worden gebruikt.

 

U hebt het recht om redenen die ontstaan uit uw bijzondere situatie, steeds tegen de betreffende verwerking van de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens, die voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden conform artikel 89 lid 1 gebeurt, beroep in te dienen, hetzij dat de verwerking voor het vervullen van een in openbaar belang liggende opdracht vereist is.

 

Het recht op beroep kunt u steeds uitoefenen door contact op te nemen met de betreffende verantwoordelijke.

 

(9) Geautomatiseerde beslissingen in afzonderlijk geval inclusief profiling

U hebt het recht, niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – inclusief profiling – berustende beslissing onderworpen te worden, die u tegenover wettelijke invloed ontplooit of u op gelijkaardige wijze aanzienlijk beïnvloedt. Dit geldt niet als de beslissing:

 

a. voor het afsluiten of het vervullen van een overeenkomst tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke vereist is,

b. op basis van rechtsvoorschriften van de Unie of lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderhevig is, toegestaan is en deze rechtsvoorschriften gepaste maatregelen voor het behoud van de rechten en vrijheden, alsook de rechtmatige belangen van de betrokken persoon bevatten of

c. met uitdrukkelijke goedkeuring van de betrokken persoon gebeurt.

De verantwoordelijke neemt gepaste maatregelen om de rechten en vrijheden, alsook de rechtmatige belangen van de betrokken persoon te behouden, waartoe minstens het recht op realisatie van het ingrijpen van een persoon door de verantwoordelijke, met weergave van eigen standpunt en op aanvechting van de beslissing behoort.

 

Dit recht kan de betrokken persoon steeds uitoefenen door contact op te nemen met de betreffende verantwoordelijke.

 

(10) Recht op klacht indienen bij een toezichthoudende instantie

U hebt bovendien, ongeacht een andere beheerrechtelijk of wettelijk rechtsmiddel, het recht op klacht indienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats van het vermoedelijke verzuim als de betrokken persoon van mening is dat de verwerking van de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens in strijd is met deze verordening.

 

(11) Recht op effectief wettelijk rechtsmiddel

U hebt ongeacht een beschikbaar beheerrechtelijk of buitenwettelijk rechtsmiddel inclusief het recht op klacht indienen bij een toezichthoudende instantie conform artikel 77 AVG het recht op een effectief wettelijk rechtsmiddel als u van mening bent dat de u op basis van deze verordening toegestane rechten ten gevolge van een niet in verband met deze verordening staande verwerking van uw persoonsgegevens werden geschonden.

 
 

Gebruik van Google Analytics


 

(1) Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zog. ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website, wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In geval van het activeren van de IP-anonimiteit op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten van de overeenkomst omtrent de Europese Economische ruimte vooraf ingekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten tegenover de websitebeheerder te voltooien.

 

(2) De in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden ip-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht.

 

(3) U kunt het opslaan van cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen; we wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien het registreren van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw ip-adres) aan Google, alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door op de onderstaande link de beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

(4) Deze website gebruikt Google Analytics met de uitbreiding ‘_anonymizeIp()’. Daardoor worden IP-adressen ingekort verder verwerkt, een persoonsbetrokkenheid kan zo worden uitgesloten. Voor zover aan de over u verzamelde gegevens een persoonlijk verband toekomt, wordt deze dus onmiddellijk uitgesloten en de persoonsgegevens onmiddellijk gewist.

 

(5) We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Over de gewonnen statistieken kunnen we onze aanbieding verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Voor de uitzonderlijke gevallen, waarin persoonsgegevens in Amerika worden overgedragen, heeft Google zich aan het EU-US Privacy Shield onderworpen, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrond voor gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG.

 

(6) Informatie van de derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden:

 

google.com/analytics/terms, overzicht van de gegevensbescherming: privacy.google.com.

 

(7) Deze website gebruikt Google Analytics bovendien voor een toesteloverstijgende analyse van bezoekerstromen, die via een user-ID wordt uitgevoerd. U kunt in uw klantenaccount onder ‘Mijn gegevens’, ‘persoonsgegevens’ de toesteloverstijgende analyse van uw gebruik deactiveren.

 
 

Gebruik van Google Re-Marketing Services


 

(1) We gebruiken op basis van onze rechtmatige belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisering en economische werking van ons online aanbod zoals bedoeld in art. 6 lid 1 lit. f AVG) de marketing- en remarketingdiensten (kortom ‘Google-Marketing-services’) Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).
Google is onder de Privacy-Shield-overeenkomst gecertificeerd en biedt hierdoor een garantie, het Europees privacyrecht na te komen (www.privacyshield.gov/participant).

 

(2) De Google-Marketing-Services staan ons toe reclameadvertenties voor Friedrichstadt-Palast gerichter weer te geven om gebruikers enkel advertenties te presenteren, die potentieel met hun interesses overeenkomen. Voor deze doeleinden wordt bij bezoek aan andere websites waarop Google-marketing-service actief zijn, onmiddellijk door Google een code van Google uitgevoerd en er worden zog. (re)marketing-tags (onzichtbare grafieken of code, ook als ‘Web Beacons’ omschreven) in de website geïntegreerd, voor zover u vooraf onze website hebt bezocht. Met behulp van deze ‘Web-beacons’ wordt op het toestel van de gebruiker een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen door verschillende domeinen worden geplaatst, onder andere door google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt gemarkeerd welke websites de gebruiker bezoekt, voor welke inhouden hij interesse heeft en op welke aanbiedingen hij geklikt heeft, verder technische informatie omtrent de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd, alsook andere gegevens inzake gebruik van het online aanbod. Eveneens het IP-adres van de gebruiker wordt geregistreerd waarbij we in het kader van Google-analytics meedelen dat het ip-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten van de overeenkomst omtrent de Europese Economische Ruimte wordt ingekort en enkel in uitzonderlijke gevallen volledig naar een server van Google in Amerika overgedragen en daar ingekort wordt. Het IP-adres wordt niet met gegevens van de gebruiker binnen andere aanbiedingen van Google samengebracht. De bovengenoemde informatie kunnen door Google ook met dergelijke informatie uit andere bronnen worden verbonden. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen hem overeenkomstig zijn interesses de op hem afgestemde advertenties worden weergegeven.

 

(3) De gegevens van de gebruiker worden in het kader van de Google-Marketing-Services pseudoniem verwerkt. D.w.z. Google bewaart en verwerkt bijv. niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker, maar verwerkt de relevante gegevens cookie-specifiek binnen pseudonieme gebruikersprofielen. D.w.z. uit het oogpunt van Google worden de advertenties niet voor een concreet geïdentificeerde persoon beheerd en weergegeven, maar voor de cookie-houder, onafhankelijk daarvan wie deze cookie-houder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toegestaan heeft om de gegevens zonder deze pseudonimiteit te verwerken. De door Google-Marketing-services over de gebruiker verzamelde informatie wordt aan Google overgedragen en naar Google servers in Amerika opgeslagen.

 

(4) Tot de door ons gebruikte Google-marketing-services behoort o.a. het online reclameprogramma ‘Google AdWords’. In geval van Google AdWords, ontvangt elke AdWords-klant een ander ‘Conversion-cookie’. Cookies kunnen zodoende niet via de websites van AdWords-klanten worden opgevolgd. De met behulp van de cookies verzamelde informatie dient ertoe om conversion-statistieken voor AdWords-klanten op te stellen, die voor Conversion-tracking hebben gekozen. De AdWords-klanten ontdekken het volledig aantal gebruikers, die op hun advertentie hebben geklikt en naar een met een conversion-tracking-tag voorziene pagina werden doorgestuurd. U ontvangt echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

a. We kunnen op basis van de Google-marketing-services ‘DoubleClick’ reclameadvertenties van derden integreren. DoubleClick gebruikt cookies waarmee Google en zijn partnerwebsites, het inschakelen van advertenties op basis van de bezoeken van gebruikers op deze website resp. andere websites op het internet mogelijk gemaakt wordt.
b. Verder kunnen we de ‘Google Tag Manager’ gebruiken om de Google Analyse- en marketingdiensten op onze website te integreren en te beheren.
Meer informatie over gegevensgebruik bij marketingdoeleinden door Google ontdekt u op het overzichtspagina: policies.google.com, het privacybeleid van Google kan op privacy.google.com worden opgeroepen.

 

Als u tegen de reclame volgens de interesse door google-marketing-service beroep wilt neerleggen, kunt u de door Google ingestelde instellings- en opt-out-mogelijkheden gebruiken: adssettings.google.com.

 
 

Gebruik van TradeDesk


 

(1) Gebruik van The Trade Desk Remarketing Tools. Onze website gebruikt de Remarketing-functie van ‘The Trade Desk Inc.’ 42 N. Chestnut St. Ventura, CA 93001 USA. Deze functie wordt gebruikt om bezoekers op interesses gebaseerde advertenties op externe websites voor te stellen. De browser van de websitebezoeker slaat zog. “cookies“ op, tekstbestanden die op uw pc worden opgeslagen en die het mogelijk maken de bezoeker/bezoekster opnieuw te herkennen als deze externe websites bezoekt. Op externe pagina’s kunnen dan advertenties die betrekking hebben op de inhoud van het Friedrichstadt-Palast, worden gepresenteerd aan de bezoeker/bezoekster. Volgens de informatie van Trade Desk worden tijdens dit proces geen persoonlijke gegevens verzameld. Als u de Remarketing-functie van The Trade Desk toch niet wenst, dan kunt u dit stopzetten door de juiste instellingen op www.adsrvr.org/opt-out.html aan te passen. Verdere informatie over The Trade Desk Remarketing leest u op: www.thetradedesk.com/general/privacy-policy.

 

(3) Informatie van de derde aanbieder: The Trade Desk Inc. 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001
The Trade Desk verwerkt uw persoonsgegevens ook in Amerika en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 
 

Online presenties op sociale media

(1) We onderhouden online presenties binnen sociale netwerken en platformen om met de daar actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers te kunnen communiceren en ze daar over onze diensten op de hoogte te kunnen stellen. Bij het bezoeken van de betreffende netwerken en platformen gelden de bedrijfsvoorwaarden en de gegevensverwerkingsrichtlijnen van diens betreffende beheerder.

 

(2) Voor zover niet anders in het kader van ons privacybeleid opgegeven, verwerken we de gegevens van de gebruiker voor zover deze met ons binnen de sociale netwerken en platformen communiceren, bijv. bijdragen op onze online presenties leveren of ons berichten verzenden.

 

(3) We gebruiken op dit moment volgende social-media-plug-ins: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube. We gebruiken daarbij de zog. double-click-oplossing. Dat wil zeggen dat als u onze pagina bezoekt, eerst in principe geen persoonsgegevens aan de aanbieder van de plug-ins worden verzonden. De aanbieder van de plug-in herkent u via de aanduiding op het vakje boven zijn beginletter of het logo. We geven u de mogelijkheid om via de knop direct met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, ontvangt de plug-in-aanbieder de informatie dat u de betreffende website van ons online aanbod hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder § 3 van deze verklaring genoemde gegevens overhandigd. In geval van Facebook, Youtube en Twitter wordt na het opgeven van de betreffende aanbieder in Duitsland het IP-adres onmiddellijk na het verzamelen ervan anoniem gemaakt. Door het activeren van de plug-in worden dus persoonsgegevens door u naar de betreffende plug-in-aanbieder verzonden en daar (bij VS-Amerikaanse aanbieders in Amerika) opgeslagen. Aangezien de plug-in-aanbieder de gegevensverzameling in het bijzonder via cookies uitvoert, adviseren we u om voor het klikken op het grijze vakje via de veiligheidsinstellingen van uw browser alle cookies te wissen.

 

(4) We hebben noch invloed op de verzamelde gegevens en dataverwerkingsprocessen, noch zijn ons de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking, de opslagperioden bekend. Ook over het wissen van de verzamelde gegevens door de plug-in-aanbieder hebben we geen informatie.

 

(5) De plug-in-aanbieder slaat de over u verzamelde gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of vormgeving van zijn website naar behoefte. Een dergelijke beoordeling gebeurt in het bijzonder (ook voor niet ingelogde gebruikers) voor het weergeven van reclame volgens behoefte en om andere gebruikers van het sociale netwerk op de hoogte te stellen van uw activiteiten op onze website. U hebt recht op beroep tegen het vormen van gebruikersprofielen waarbij u voor het uitoefenen ervan moet contact opnemen met de betreffende plug-in-aanbieder. Via de plug-ins bieden we u de mogelijkheid om met de sociale netwerken en andere gebruikers te interageren zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen vormgeven. Rechtsgrond voor gebruik van plug-ins is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG.

 

(6) Het doorgeven van gegevens gebeurt onafhankelijk ervan of u een account bij de plug-in-aanbieder bezit en daar ingelogd bent. Als u bij de plug-in-aanbieder ingelogd bent, worden u bij ons verzamelde gegevens rechtstreeks aan een bij de plug-in-aanbieder bestaand account toegewezen. Als u de geactiveerde knop indrukt en bijv. de pagina koppelt, slaat de plug-in-aanbieder ook deze informatie op in uw gebruikersaccount en deelt uw contacten openbaar mee. We adviseren u om na gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, in het bijzonder echter voor het activeren van de knop, aangezien u zo een toewijzing aan uw profiel bij de plug-in-aanbieder kunt vermijden.

 

(7) Meer informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en hun verwerking door de plug-in-aanbieder krijgt u in het hieronder meegedeelde privacybeleid van deze aanbieder. Daar krijgt u ook meer informatie over uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor het beschermen van uw privésfeer.

 

(8) Adressen van de betreffende plug-in-aanbieder en URL met de instructies inzake gegevensbescherming ervan:

a. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php; meer informatie omtrent gegevensverzameling: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications , alsook www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b. Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; twitter.com/privacy. Twitter heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c. ‘YouTube’ van de derde aanbieder Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerika. Privacybeleid: policies.google.com, Opt-Out: adssettings.google.com.

d. Binnen ons online aanbod zijn functies van de dienst Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA geïntegreerd. Als u op uw Instagram-account ingelogd bent, kunt u door het aanklikken van de Instagram-knop de inhouden van onze pagina’s aan uw Instagram-profiel koppelen. Daardoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount toewijzen. We wijzen erop dat we als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens, alsook het gebruik ervan door Instagram ontvangen privacybeleid:
help.instagram.com/155833707900388

 
 

Integratie van Google Maps

(1) Op deze website gebruiken we het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen we u interactieve kaarten direct op de website weergeven en maken voor u het comfortabele gebruik van de kaartfunctie mogelijk.

 

(2) Door het bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder § 3 van deze verklaring genoemde gegevens overhandigd. Dit gebeurt onafhankelijk ervan of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt, via welke u ingelogd bent of als er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u de toewijzing met uw profiel bij Google niet wenst, moet u zich voor het activeren van de knop uitloggen. Google slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of vormgeving van zijn website naar behoefte. Een dergelijke beoordeling gebeurt in het bijzonder (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) voor het weergeven van reclame volgens behoefte en om andere gebruikers van het sociale netwerk op de hoogte te stellen van uw activiteiten op onze website. U hebt recht op beroep tegen het vormen van deze gebruikersprofielen waarbij u voor het uitoefenen ervan moet contact opnemen met Google.

 

(3) Meer informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en hun verwerking door de plug-in-aanbieder krijgt u in het privacybeleid van deze aanbieder. Daar krijgt u ook meer informatie over uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor het beschermen van uw privésfeer: privacy.google.com. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in Amerika en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 
 

Integratie van Add2 Marketing Services

(1) We gebruiken op basis van onze rechtmatige belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisering en economische werking van ons online aanbod zoals bedoeld in art. 6 lid 1 lit. f AVG) de marketing- en remarketingdiensten (kortom ‘Marketing-services’) add2 GmbH Kaistraße 16a 40221 Düsseldorf

 

(2) Volgende diensten worden gebruikt:
Mediastrategie, -planning, aankoop en evt. creatie van reclame op digitale reclamedragers. Advies, analyse en optimalisering in de digitale marketing en evt. de digitale instanties van de opdrachtgever (bijv. website of apps). Hierbij worden AdServing- en tracking-systemen gebruikt waardoor de FSP van pagina’s Add2 of zijn partner gegevens en prestatiewaarden registreert of direct via interfaces ontvangt.
Doel van deze verwerking ligt in het prestatiebewijs, de maximalisatie van het effect en gerichte besturing van de genomen maatregelen. Daartoe hoort ook het (opnieuw) herkennen van betrokken personen voor de aanspraak met reclamemaatregelen (zogenaamde targeting) en de aanpassing van reclameboodschappen binnen de reclamemiddelen en websites of apps (Dynamic Creative Optimisation, DCO).

 
 

Integratie van externe lettertypes van Google

Externe lettertypes van Google, Inc., www.google.com/fonts(„Google Fonts“). De integratie van Google fonts gebeurt door een serveroproep bij Google (normaal in Armerika). Privacybeleid: privacy.google.com, Opt-Out: adssettings.google.com.

 
 

Integratie van SnapEngage webchat

(1) Gebruik van SnapEngage webchat. Onze website gebruikt de webchatfunctie van SnapEngage Inc. Deze functie dient ervoor, bezoekers de mogelijkheid te bieden om onmiddellijk met een medewerker van FSP, via een chatfunctie, rechtstreeks in contact te komen. De browser van de websitebezoeker/bezoekster slaat hiervoor een zog. ‘cookie’, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die als zog. Session cookies voor de werking van de dienst noodzakelijk is. Volgens eigen informatie verzamelt SnapEngage tijdens dit proces geen persoonsgegevens. Meer informatie over SnapEngage webchat kunt u zien op: snapengage.com/privacy-policy/.

 

(2) Informatie van de derde aanbieder: SnapEngage Inc., 1722 14th St., Suite 220, Boulder, CO 80302, USA verwerkt uw persoonsgegevens ook in Amerika en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 
 

Opdrachtverwerker

We helpen onze externe dienstverlener (opdrachtverwerker) bijv. voor het verzenden van goederen, nieuwsbrieven of betalingsafhandelingen. Met de dienstverlener werd een aparte ordergegevensverwerking gesloten om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

 

We werken met volgende dienstverleners samen:

 

bilettix GmbH
Maria-Goeppert-Straße 5
23562 Lübeck
info@bilettix.net
+49 451 20949620
www.bilettix.net

 

salesforce.com Germany GmbH
Erika-Mann-Straße 63
80636 München

 

Proxyclick SA
Rue Saint-Hubert 17
B-1150 Brussels
Belgium

 

julitec GmbH
Flößaustraße 22 a
90763 Fürth

 

SnapEngage Inc.
1722 14th St.
Suite 220, Boulder,
CO 80302, USA

 

Papagena Projects GmBH
Bei dem neuen Krahn 2
20457 Hamburg

 

Bij vragen omtrent privacy, uw rechten als betrokkene, toelichting en wissen neemt u contact op met onze gemachtigde inzake privacy op
datenschutz@palast.berlin

 

Stand van dit privacybeleid mei 2018

 
 

Uw cookie-geschiedenis van het instemmen met cookies

DateVersionConsents

 
Uw Cookies-consent-user-ID

 

Naar boven

Door gebruik te maken van de chatfunctie stemt u in met de databeschermingsbeleid van Friedrichstadt-Palast en SnapEngage.

Live Chat