Tilpasning af dine cookies-indstillinger

Ændr cookies-indstillinger
 
 

Den dataansvarliges navn og kontaktoplysninger ifl. Persondataforordningens artikel 4, stk. 7

 

Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft GmbH
Friedrichstraße 107
10117 Berlin

Telefon, teaterchef: 030-2326 2264
E-mail, teaterchef: schmidt@palast.berlin

 

Databeskyttelsesrådgiver

Jörg Hoffmann

Friedrichstrasse 107

10117 Berlin

datenschutz@palast.berlin

 

Sikkerhed og beskyttelse af dine personoplysninger

Vi ser det som vores vigtigste opgave at sikre fortroligheden af dine personoplysninger og at beskytte dem mod uberettiget adgang. Derfor gør vi os de største bestræbelser og benytter os af de mest moderne sikkerhedsstandarder for at kunne beskytte dine personoplysninger bedst muligt.

 

Som en privat virksomhed er vi omfattet af bestemmelserne i den europæiske Persondataforordning (GDPR) og af den tyske lov om databeskyttelse (BDSG). Vi har taget både tekniske og organisatoriske forholdsregler, der skal sikre, at lovgivningen bliver overholdt både af os selv og af vores eksterne tjenesteyder.

 

Definition af begreber

Lovgivningen kræver, at personoplysninger skal behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede (“lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed”). For at kunne overholde dette, oplyser vi dig i det følgende om begreber, som er defineret i lovgivningen, og som også anvendes i denne erklæring:

 

 1. Personoplysninger

“Personoplysninger” er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (“den registrerede”); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

 

 1. Behandling

“Behandling” er enhver aktivitet eller række af aktiviteter — med eller uden brug af automatisk behandling — som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

 

 1. Begrænsning af behandling

“Begrænsning af behandling” er mærkning af opbevarede personoplysninger med den hensigt at begrænse fremtidig behandling af disse oplysninger.

 

 1. Profilering

“Profilering” er enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, geografisk position eller bevægelser.

 

 1. Pseudonymisering

“Pseudonymisering” er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af supplerende oplysninger, forudsat at sådanne supplerende oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

 

 1. Register

Et “register” er enhver struktureret samling af personoplysninger, der er tilgængelig efter bestemte kriterier, hvad enten denne samling er placeret centralt eller decentralt eller er fordelt på funktionsbestemt eller geografisk grundlag.

 

 1. Dataansvarlig

En “dataansvarlig” er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger; hvis formålene og hjælpemidlerne til en sådan behandling er fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for udpegelse af denne fastsættes i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.

 

 1. Databehandler

En “databehandler” er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

 

 1. Modtager

En “modtager” er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, hvortil personoplysninger videregives, uanset om det er en tredjemand eller ej. Offentlige myndigheder, som vil kunne få meddelt personoplysninger som led i en isoleret forespørgsel i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, anses dog ikke for modtagere; de offentlige myndigheders behandling af disse oplysninger skal overholde de gældende databeskyttelsesregler afhængigt af formålet med behandlingen.

 

 1. Tredjemand

En “tredjemand” er en anden fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed eller institution eller ethvert andet organ end den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed, der er beføjet til at behandle personoplysninger.

 

 1. Samtykke

Et “samtykke” fra den registrerede er enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling.

 

Behandlingens lovlighed

Behandling af personoplysninger er kun lovlig, når der foreligger et retsgrundlag for behandlingen. Retsgrundlaget kan ifølge artikel 6, stk. 1
(a) til (f) i Persondataforordningen nærmere bestemt udgøres af:

 

 1. Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål;
 2. behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt;
 3. behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige;
 4. behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser;
 5. behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt;
 6. behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.

 

Information om indsamling af personrelaterede data

(1) I det følgende vil vi informere om indsamling af personoplysninger ved benyttelse af vores hjemmeside. Personoplysninger er f.eks. navn, adresse, e-mailadresser og brugeradfærd.

 

(2) Når du kontakter os pr. e-mail eller i en kontaktformular, lagrer vi de oplysninger, du deler med os (din e-mailadresse, evt. dit navn og dit telefonnummer), for at kunne besvare dine spørgsmål. Vi sletter de pågældende oplysninger igen, når det ikke længere er nødvendigt at lagre dem. Hvis lovgivningen kræver, at vi beholder oplysningerne, vil behandling af dem blive begrænset.

 

Indsamling af personoplysninger ved besøg på vores hjemmeside

Når hjemmesiden kun benyttes til at finde informationer, dvs. når du ikke registrerer dig eller på anden måde overdrager oplysninger til os, indsamler vi kun de personlige oplysninger, som din browser sender til vores server. Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi de følgende oplysninger, som rent teknisk er nødvendige, for at kunne vise dig vores hjemmeside og for at opretholde en stabil og sikker drift (i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1(f) i Persondataforordningen):

 

 • IP-adresse
 • Dato og tidspunkt for besøget
 • Tidszone-forskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Anmodningens indhold (den konkrete side)
 • Adgangsstatus/HTTP-statuskode
 • Mængden af overført data
 • Den hjemmeside, som anmodningen kommer fra
 • Browser
 • Styresystem og brugerflade
 • Browserens sprog og version.

 

Anvendelse af cookies

(1) Udover de ovennævnte oplysninger bliver der også lagret cookies på din computer, når du benytter vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler, der bliver lagret på din harddisk af din browser, og som overfører bestemte oplysninger til det sted, der har oprettet cookien. Cookies kan ikke køre programmer eller overføre virus til din computer. De har til formål at gøre internettilbuddet mere brugervenligt og effektivt.

 

(2) Denne hjemmeside benytter følgende typer af cookies, i et omfang og på en måde som beskrevet nedenfor:

 • Midlertidige cookies (se a.)
 • Vedvarende cookies (se b.)

 

 1. Midlertidige cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Det gælder i særlig grad for session-cookies. Disse cookies lagrer et såkaldt session-ID, der gør det muligt at henføre forskellige anmodninger fra din browser til en fælles session. Derved kan din computer genkendes, hvis du besøger vores hjemmeside igen. Session-cookies slettes, når du logger ud eller lukker browseren.

 

 1. b. Vedvarende cookies slettes automatisk efter et på forhånd bestemt tidsrum, der kan være forskelligt fra cookie til cookie. Du kan til enhver tid slette aktuelle cookies under din browsers sikkerhedsindstillinger.

 

 1. c. Du kan konfigurere din browser efter eget ønske og
  f.eks. afvise at modtage tredjeparts-cookies, eller afvise alle cookies overhovedet. Såkaldte “tredjeparts-cookies” er cookies, der bliver placeret af tredjeparter og dermed ikke stammer fra den hjemmeside, som man aktuelt befinder sig på. Vi gør opmærksom på, at visse funktioner på hjemmesiden eventuelt ikke kan benyttes, hvis du deaktiverer cookies.

 

(3) Vi anvender cookies fra Advolution (Advolution // digital control GmbH & Co. KG, Kaistraße 16a, D-40221 Düsseldorf) for at effektivisere og optimere visningen af reklamer, der indrykkes af advolution for kunden. Dette omfatter for eksempel den maksimale visningshyppighed af reklamer, som brugeren får at se. Desuden bruger advolution i enkelte tilfælde gemte cookie-oplysninger til statistiske undersøgelser. Ved at bruge cookies gemmer advolution ikke personrelaterede data som navn, e-mailadresse eller andre personlige oplysninger. Alle oplysninger er anonymiserede og indeholder tekniske informationer som eksempelvis reklamers visningshyppighed og visningsdato, den benyttede browser eller det installerede styresystem.

Ved at klikke på OptOut-linket stoppes registreringen af anonymiserede data. advolution udskifter så den aktuelle cookie med en ny OptOut-cookie. Denne OptOut-cookie sletter de hidtil gemte oplysninger inklusive IP-adresse og forhindrer fremtidig registrering af anonymiserede informationer. VIGTIGT: Hvis denne OptOut-cookie slettes, kan advolution ikke længere konstatere, at der har været en OptOut. Hvis det sker, skal OptOut-processen gentages.

Link til advolution.de/datenschutz.php

 

Yderligere funktioner og tilbud på vores hjemmeside

(1) Ud over at tjene til rent oplysende formål, tilbyder vi også forskellige andre ydelser på vores hjemmeside, som du kan gøre brug af efter interesse. Dette forudsætter i reglen, at du afgiver yderligere personoplysninger, som vi bruger til at levere den pågældende ydelse, og som er omfattet af de samme principper for databehandling som beskrevet ovenfor.

 

(2) Vi benytter til dels eksterne tjenesteydere til at behandle dine oplysninger. Disse tjenesteydere er omhyggeligt udvalgt og instrueret, forpligtet til at følge vores anvisninger, og kontrolleres regelmæssigt.

 

(3) Desuden kan vi videregive dine personoplysninger til tredjeparter, når vi tilbyder rabatkampagner, lodtrækninger, opfyldelse af kontrakter eller lignende ydelser i samarbejde med vores partnere. Nærmere informationer om dette får du, når du afgiver dine personoplysninger, eller i beskrivelsen af det pågældende tilbud.

 

(4) I det tilfælde at vores tjenestyder eller partner har sit hovedsæde udenfor det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), vil vi i beskrivelsen af det pågældende tilbud informere dig om, hvad det betyder for dig.

 

Anvendelse af vores webshop

(1) Hvis du ønsker at bestille et produkt i vores webshop, er det nødvendigt, at du afgiver personoplysninger, for at vi kan afslutte din bestilling. De oplysninger, der er påkrævede for at afslutte købet, er særligt markerede. De øvrige oplysninger er frivillige. Vi behandler de oplysninger, som du afgiver, for at kunne afvikle din bestilling. Desuden kan vi overdrage dine betalingsoplysninger til vores hovedbank. Dette sker i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1(b) i Persondataforordningen. Du har mulighed for at oprette en konto, som kan lagre dine oplysninger til brug for senere indkøb. Det er frivilligt, om du vil oprette en konto. Hvis du opretter en konto under “Min konto”, bliver de oplysninger, du har afgivet, genkaldeligt lagret. Du kan til enhver tid slette alle yderligere informationer under dine kundeindstillinger, herunder din brugerkonto.

 

(2) Af hensyn til erhvervs- og skatteretlige bestemmelser er vi forpligtede til at lagre dine oplysninger om adresse, betaling og bestillinger i en periode på 10 år. Efter to år lægger vi imidlertid en begrænsning på bearbejdelsen, dvs. at dine oplysninger derefter kun vil blive brugt til at opfylde vores forpligtelser ifølge lovgivningen.

 

(3) For at forhindre, at tredjeparter får uberettiget adgang til dine personoplysninger, i særdeleshed finansielle oplysninger, bliver alle bestillinger krypteret med TLS.

 

Bestemmelser for databeskyttelse ved brug af eksterne udbydere af betalingstjenester

(1) I forbindelse med brugen af vores webshop tilbyder vi forskellige betalingsmetoder og benytter til dette forskellige udbydere af betalingstjenester. Alt efter hvilken betalingsform du vælger, vil der bliver overført forskellige personoplysninger til udbyderen af den pågældende betalingstjeneste. Overførslen sker i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1(a) i Persondataforordningen. I det følgende gennemgår vi vores udbydere af betalingstjenester.

 

 1. PayPal

Hvis du ønsker at betale med PayPal, bliver dine personoplysninger videregivet til PayPal. Det er en forudsætning for at betale med PayPal, at du har oprettet en PayPal-konto. Når du benytter, hhv. opretter en PayPal-konto, skal du bl.a. oplyse navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse til PayPal. Videregivelsen af oplysninger sker i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1(a) i Persondataforordningen (behandling med samtykke) og artikel 6, stk. 1(b) i Persondataforordningen (behandling af hensyn til opfyldelse af en kontrakt).

 

Betalingstjenesten PayPal drives af:

 

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
E-mail:impressum@paypal.com

 

Når du vælger at betale med PayPal, giver du samtykke til, at personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse overføres til PayPal. Hvilke yderligere oplysninger, der indsamles af PayPal, fremgår af PayPals erklæring om databeskyttelse. Denne finder du på: www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

 1. Sofort/ Sofort-overførsel/ Klarna

Hvis du ønsker at betale med en Sofort-overførsel, bliver dine personoplysninger videregivet til tjenesteyderen Klarna. Videregivelsen af oplysninger sker i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1(a) i Persondataforordningen (behandling med samtykke) og artikel 6, stk. 1(b) i Persondataforordningen (behandling af hensyn til opfyldelse af en kontrakt).

 

Betalingstjenesten Klarna drives af:

 

Klarna Bank AB (publ)
Sveavägen 46
111 34 Stockholm
Sverige

Telefon:  0046 8-120 120 00
Fax:  0046 8-120 120 99
Kontakt: info@klarna.de

 

Klarna indsamler følgende oplysninger:

 • Navn, fødselsdato, tiltaleform, betalings- og leveringsadresse, e-mailadresse, mobiltelefonnummer
 • Oplysninger om bestilte produkter
 • Oplysninger om indtægt, kreditforpligtelser og bemærkninger om betalingen.
 • Lokaliseringsoplysninger
 • IP-adresse

 

Udførlige informationer om databeskyttelsesregler hos Klarna Bank AB (publ) finder du på www.klarna.com/de/datenschutz/

 

 1. Betaling med kreditkort

Hvis du ønsker at betale med kreditkort, bliver dine personoplysninger videregivet til tjenesteyderen Concardis. Som teknisk tjenesteyder benytter Concardis sig af “Paygate” fra udbyderen Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, D-96050 Bamberg. Videregivelsen af oplysninger sker i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1(a) i Persondataforordningen (behandling med samtykke) og artikel 6, stk. 1(b) i Persondataforordningen (behandling af hensyn til opfyldelse af en kontrakt). Concardis fungerer som såkaldt “acquirer” og afvikler overførslen af betaling mellem din kreditkortudbyder, din bank og os.

Betalingstjenesten Concardis drives af:
Concardis GmbH
Helfmann Park 7
D-65760 Eschborn

Concardis indsamler følgende oplysninger:

 1. Kreditkortnummer
 2. Kortets gyldighedsperiode
 3. Kortets sikkerhedskode
 4. Beløb til betaling
 5. Activity ID
 6. Cart ID
 7. Forestillingsnummer
 8. Forestillingstitel
 9. Antal produkter

Udførlige informationer om databeskyttelsesregler hos Concardis finder du på www.concardis.com/datenschutzerklaerung

Computop Paygate drives af
Computop Wirtschaftsinformatik GmbH
Schwarzenbergstr. 4
D-96050 Bamberg
Tel.: +49 (0)951.98009-0
info@computop.com

 

Udførlige informationer om databeskyttelsesregler hos Computop finder du på

www.computop.com/de/datenschutz/

 
 

Kreditvurdering

For at kunne foretage en kreditvurdering, når du vælger at betale pr. direkte debitering, overfører Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, D-41460 Neuss oplysninger til os om din adresse og kreditsituation, som er lagret på deres database. Dette omfatter også en kreditscore-værdi, som er udregnet ved matematiske eller statistiske procedurer. Ved beregningen af din kreditscore anvendes bl.a. oplysninger om nuværende og tidligere adresser. Vores legitime interesse består i at sikre, at vores finansielle krav bliver opfyldt indenfor rammerne af en direkte debitering, ved at indhente oplysninger om betalingsevne vedrørende den person, der afgiver bestillingen. Hvis du ønsker yderligere indsigt eller informationer om kreditvurderingen hos Boniversum, kan du benytte følgende link:
www.boniversum.de/eu-dsgvo/informationen-nach-eu-dsgvo-fuer-verbraucher/

 

Nyhedsbrev

(1) Du kan give dit samtykke til at abonnere på vores nyhedsbrev, som vi bruger til at informere dig om vores aktuelle interessante tilbud. De tilbudte varer og tjenesteydelser er beskrevet i samtykkeerklæringen.

 

(2) Ved tilmeldelsen til nyhedsbrevet benytter vi den såkaldte “Double-Opt-In”-procedure. Det betyder, at vi sender en e-mail til den e-mailadresse, som du oplyser ved tilmeldelsen. Heri beder vi dig om at bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet. Hvis du ikke bekræfter tilmeldelsen indenfor 24 timer, bliver dine personlige oplysninger spærret og automatisk slettet efter en måned. Desuden gemmer vi hhv. IP-adresse og tidspunkt for både din tilmeldelse og din bekræftelse. Det sker med det formål at kunne efterprøve din tilmeldelse og om nødvendigt undersøge et evt. misbrug af dine personlige oplysninger.

 

(3) Du behøver kun at oplyse din e-mailadresse for at modtage nyhedsbrevet. Det er frivilligt, om du vil oplyse yderligere, nærmere bestemte oplysninger, som bliver brugt til at give nyhedsbrevet et personligt præg. Når du har bekræftet tilmeldelsen, lagrer vi din e-mailadresse med det formål at sende dig nyhedsbrevet. Det sker i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1(a) i Persondataforordningen.

 

Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet og afmelde nyhedsbrevet. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at klikke på et link, som du finder i hver udgave af nyhedsbrevet, ved at sende en e-mail til service@palast.berlin, eller ved at give os besked via kontaktoplysningerne i kolofonen.

 

(5) Udsendelsen af nyhedsbrevet sker i samarbejde med “Amity”, en platform til distribution af nyhedsbreve, som udbydes af dialogue1 GmbH, Katharinenstraße 33, D-20457 Hamburg. Tjenesteyderens bestemmelser om databeskyttelse finder du på: dialogue1.de/datenschutz
Efter egne oplysninger kan tjenesteyderen anvende disse data i pseudonymiseret form, dvs. uden at de kan henføre til en bestemt bruger, til at optimere eller forbedre sine tjenester, f.eks. til teknisk optimering af forsendelsen og fremvisningen af nyhedsbrevet, eller til statistiske formål, f.eks. til at se hvilke lande modtagerne kommer fra. Tjenesteyderen anvender imidlertid ikke oplysningerne om de personer, der modtager vores nyhedsbrev, til selv at tage kontakt til disse, ej eller overdrager de dem til tredjeparter.

 

Børn

Vores tilbud er som udgangspunkt tiltænkt voksne. Personer under 16 år bør ikke overdrage personoplysninger til os uden samtykke fra forældre eller værger.

 

Den registrerede persons rettigheder

 

(1) Tilbagetrækning af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker på grundlag af et meddelt samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen

 

Du kan til enhver tid henvende dig til os for at trække dit samtykke tilbage.

 

(2) Ret til bekræftelse

Du har ret til at få den dataansvarliges bekræftelse på, om vi behandler personoplysninger, der vedrører dig. Du kan til enhver tid udbede dig denne bekræftelse via de ovenstående kontaktoplysninger.

 

(3) Ret til indsigt

Hvis vi behandler personoplysninger om dig, kan du til enhver tid udbede dig indsigt i disse personoplysninger samt følgende informationer:

 

 1. formålene med behandlingen;
 2. de berørte kategorier af personoplysninger;
 3. de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer;
 4. om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum;
 5. retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling;
 6. retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed;
 7. enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke er indsamlet hos dig selv;
 8. forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4 i Persondataforordningen, og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for dig selv.

 

Hvis personoplysningerne overføres til et tredjeland eller en international organisation, har du til at blive underrettet om de fornødne garantier i medfør af artikel 46 i Persondataforordningen i forbindelse med overførslen. Vi udleverer en kopi af de personoplysninger, der behandles. For yderligere kopier, som du anmoder om, kan vi opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger. Hvis du indgiver anmodningen elektronisk, og medmindre du anmoder om andet, udleveres oplysningerne i en almindeligt anvendt elektronisk form. Retten til at modtage en kopi som beskrevet ovenfor må ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

 

(4) Ret til berigtigelse

Du har ret til at kræve, at vi uden unødig forsinkelse berigtiger urigtige oplysninger om dig selv. Du har under hensyntagen til formålene med behandlingen ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.

 

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 

 1. Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.
 2. Den registrerede tilbagetrækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1(a) eller artikel 9, stk. 2(a) i Persondataforordningen, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen.
 3. Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1 i Persondataforordningen, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 2 i Persondataforordningen.
 4. Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
 5. Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.
 6. Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1 i Persondataforordningen.

 

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysningerne og i henhold til det ovenstående er forpligtet til at slette personoplysningerne, træffer den dataansvarlige under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette de dataansvarlige, som behandler personoplysningerne, om, at den registrerede har anmodet disse dataansvarlige om at slette alle link til eller kopier eller gengivelser af de pågældende personoplysninger.

 

Ret til sletning (“retten til at blive glemt”) gælder ikke i det omfang behandlingen af oplysninger er nødvendig:

 

 • for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;
 • for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt;
 • af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2(h) og (i), samt artikel 9, stk. 3 i Persondataforordningen;
 • til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1 i Persondataforordningen, i det omfang den ret til sletning, der er beskrevet ovenfor, sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af denne behandling, eller
 • for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

Du har ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine oplysninger, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 

 1. du bestrider rigtigheden af personoplysningerne, i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte;
 2. behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses;
 3. den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares af dig, eller
 4. du har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, 1, i perioden mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

 

Hvis behandling er blevet begrænset i medfør af det ovenstående, må sådanne personoplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats vigtige samfundsinteresser.

 

Du kan til enhver tid gøre brug af din ret til begrænsning af behandling ved at henvende dig til os via de ovenstående kontaktoplysninger.

 

(7) Ret til overførsel af data (dataportabilitet)

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til os, og du har ret til at videregive disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, når:

 

 1. behandlingen er baseret på samtykke, jf. artikel 6, 1(a), eller artikel 9, stk. 2(a), eller på en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1(b) i Persondataforordningen, og

 

 1. behandlingen foretages automatisk.

 

Når du udøver din ret til dataportabilitet i henhold til det ovenstående, har du ret til at få videresendt personoplysningerne direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt. Udøvelsen af din ret til dataportabilitet påvirker ikke din ret til sletning (“retten til at blive glemt”). Denne ret finder ikke anvendelse på behandling, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

 

(8) Ret til indsigelse

Den registrerede har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1(e) eller (f) i Persondataforordningen, herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Den dataansvarlige må ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må dine personoplysninger ikke længere behandles til dette formål.

 

I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan du udøve din ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

 

Hvis personoplysninger behandles med henblik på videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1 i Persondataforordningen, har du ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, medmindre behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse.

 

Du kan til enhver tid gøre brug af din ret til indsigelse ved at henvende dig til den dataansvarlige.

 

(9) Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning overfor dig eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Dette gælder ikke, hvis afgørelsen:

 

 1. er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og en dataansvarlig,

 

 1. er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, eller

 

 1. er baseret på dit eget udtrykkelige samtykke.

 

Den dataansvarlige gennemfører passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, i det mindste din ret til menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at fremkomme med sine synspunkter og til at bestride afgørelsen.

 

Du kan til enhver tid gøre brug af denne ret ved at henvende dig til den dataansvarlige.

 

(10) Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller dit arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du finder, at behandlingen af dine personoplysninger overtræder Persondataforordningen.

 

(11) Adgang til effektive retsmidler

Du har adgang til effektive retsmidler, hvis  du finder, at dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen er blevet  krænket som følge af behandling af dine personoplysninger i strid med forordningen, uden at det berører andre tilgængelige administrative eller udenretslige klageadgange, herunder retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed i henhold til artikel 77 i Persondataforordningen.

 

Brug af Google Analytics


 

(1) Denne hjemmeside benytter Google Analytics, en internet-analysetjeneste fra Google Inc. (“Google”). Google Analytics anvender såkaldte  “cookies”, dvs. tekstfiler, der bliver gemt på brugerens computer og gør det muligt at foretage en analyse af brugen af hjemmesiden. De oplysninger omkring brugerens anvendelse af hjemmesiden, der fremskaffes af cookien, bliver som regel overført af Google til en server i USA og gemt der. Hvis IP-anonymisering aktiveres på denne hjemmeside, vil Google uanset hvad forkorte din IP-adresse, endnu mens den befinder sig indenfor EU’s medlemsstater eller andre lande, der deltager i EØS-aftalen. Den fuldstændige IP-adresse vil kun i undtagelsestilfælde blive overført til en server i USA og forkortet der. Google benytter disse informationer, på anvisning af hjemmesidens operatør, til at vurdere din anvendelse af hjemmesiden, til at udarbejde rapporter om aktiviteter på hjemmesiden, og til at levere andre tjenesteydelser til hjemmesidens operatør i forbindelse med anvendelsen af hjemmesiden og af internettet.

 

(2) Den IP-adresse, som overføres fra din browser ved brug af Google Analytics, samkøres ikke med andre data fra Google.

 

(3) Ved hjælp af bestemte indstilinger i din browser-software kan du forhindre, at der gemmes cookies. Vi gør dog opmærksom på, at du så i givet fald ikke kan bruge alle funktioner på denne hjemmeside. Du kan også forhindre registrering af de data (inkl. IP-adressen), som er genereret igennem Google og som relaterer til brugen af denne hjemmeside, ved at downloade og installere den browser-plugin, som kan findes under følgende link:  tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

(4) Denne hjemmeside anvender Google Analytics med udvidelsen “_anonymizeIp()”. Derved bliver IP-adresser viderebehandlet i forkortet form og kan dermed ikke forbindes med en bestemt person. Skulle det forekomme, at de oplysninger, der er blevet indsamlet om dig, kan bringes i forbindelse med en identificerbar person, vil de straks blive udelukket, og de pågældende personoplysninger vil dermed omgående blive slettet.

 

(5) Vi anvender Google Analytics til at analysere anvendelsen af vores hjemmeside for regelmæssigt at kunne forbedre den. De indsamlede statistiske oplysninger gør det muligt for os at forbedre vores tilbud og gøre vores hjemmeside mere interessant for dig som bruger. For de undtagelsestilfælde, hvor personoplysninger bliver overført til USA, er Google underlagt EU-US Privacy Shield-aftalen,  www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Anvendelsen af Google Analytics sker i overensstemmelse med artikel  6, stk. 1(f) i Persondataforordningen.

 

(6) Informationer om tredjeparts-udbyderen: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Brugerbetingelser:

 

www.google.com/analytics/terms/de.html, Oversigt over databeskyttelse: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, og erklæring om databeskyttelse: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

(7) Denne hjemmeside benytter desuden Google Analytics til at analysere besøgsstrømme på tværs af enheder, hvilket sker ved hjælp af et bruger-ID. Du kan deaktivere sporing af din anvendelse på tværs af enheder i din kundekonto, under “Mine data”, “personlige data”.

 
 

Brug af Googles remarketing-tjenester


 

(1) På grundlag af vores legitime interesser (dvs. vores interesse i analyse, optimering og erhvervsmæssig drift af vores onlinetjeneste i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1(f) i Persondataforordningen) benytter vi tjenester til marketing og remarketing (herefter “Googles marketing-tjenester”) fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (“Google”).

Google er certificeret under Privacy Shield-aftalen og garanterer dermed, at den europæiske lovgivning om databeskyttelse vil bllive overholdt (www.privacyshield.gov).

 

(2) Googles marketing-tjenester lader os vise mere målrettede reklamer for Friedrichstadt-Palast og dermed vise brugerne reklamer, der potentielt passer til deres interesser.  Når brugeren besøger andre hjemmesider, hvor Googles marketing-tjenester er aktive, afvikler Google til dette formål et stykke programkode og placerer såkaldte “(re-)marketing-tags” (usynlige grafiske elementer eller programkode, der også kaldes “web beacons”) på hjemmesiden, hvis brugeren tidligere har besøgt vores hjemmeside. Ved hjælp af disse “Web beacons” bliver der gemt en individuel cookie, dvs. en lille fil, på brugerens enhed (andre lignende teknikker kan også bruge i stedet for cookies). Disse cookies kan blive gemt fra forskellige domæner, f.eks. google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. I denne fil bliver angivet, hvilke hjemmesider brugeren har besøgt, hvilken slags indhold brugeren har interesse for, og hvilke tilbud brugeren har klikket på. Desuden gemmes der tekniske informationer om browser og styresystem, henvisende hjemmesider, varighed af besøget samt andre oplysninger om benyttelsen af internet-tilbuddet. Brugerens IP-adresse vil ligeledes blive registreret, men vi vil understrege, at IP-adressen bliver forkortet, endnu mens den befinder sig indenfor EU’s medlemsstater eller andre lande, der deltager i EØS-aftalen, og at den fuldstændige IP-adresse kun i undtagelsestilfælde vil blive overført til en server i USA og forkortet der. IP-adressen bliver ikke sammenkørt med brugeroplysninger fra andre af Googles tjenester. De ovennævnte oplysninger kan også forbindes af Google med lignende oplysninger fra andre kilder. Ved efterfølgende besøg på andre hjemmesider vil brugeren få fremvist reklamer, der er tilpasset hans eller hendes interesser.

 

(3) I forbindelse med Googles marketing-tjenester bliver brugerens oplysninger behandlet i pseudonymiseret form. Det betyder, at Google f.eks. ikke lagrer brugerens navn eller e-mailadresse, men behandler de relevante data fra cookies i form af en pseudonym brugerprofil. Reklamerne bliver dermed fra Googles perspektiv ikke administreret og fremvist for en konkret identificerbar person, men kun for indehaveren af den pågældende cookie, uafhængig af hvem denne indehaver er. Dette gælder ikke, når en bruger udtrykkeligt har givet Google samtykke til at behandle data uden denne pseudonymisering. De oplysninger, som Googles marketing-tjenester indsamler om brugeren, bliver overført til Google og lagret på Googles servere i USA.

 

(4) De af os anvendte Googles marketing-tjenester omfatter bl.a. online-reklametjenesten “Google AdWords”. For Google AdWords gælder det, at hver enkelt AdWords-kunde får en separat “conversion-cookie”. Cookies kan derfor ikke spores gennem AdWords-kundernes hjemmesider. De informationer, der bliver indsamlet med disse cookies, tjener til at udvikle conversion-statistikker til de AdWords-kunder, der benytter conversion-tracking. AdWords-kunder får oplyst det samlede antal brugere, som har klikket på deres reklame og er blevet sendt videre til en hjemmeside, der er forsynet med et tag til conversion-tracking. De modtager ingen informationer, der kan bruges til at identificere brugeren personligt.

 1. Vi kan ved brug af Googles marketing-tjenester “DoubleClick” vise reklamer fra tredjeparter. DoubleClick anvender cookies, som gør det muligt for Google og deres partner-hjemmesider at vise reklamer på grundlag af brugerens besøg på denne hjemmeside eller andre hjemmesider på internettet.
 2. Desuden kan vi benytte “Google Tag Manager” til at anvende og administrere Googles analyse- og marketing-tjenester på vores hjemmeside.

Du kan finde flere informationer om Googles anvendelse af personoplysninger til marketingformål på hjemmesiden: www.google.com/policies/technologies/ads, og Googles erklæring om databskyttelse finder du på: www.google.com/policies/privacy.

 

Hvis du ønsker at gøre indsigelse imod visningen af personbestemte reklamer med Googles marketing-tjenester, kan du benytte dig af Googles brugerindstillinger og OptOut-muligheder: www.google.com/ads/preferences.

 
 

Brug af TradeDesk


 

Brug af The Trade Desk Remarketing Tools. Vores hjemmeside anvender remarketingfunktionen fra The Trade Desk Inc. 42 N. Chestnut St. Ventura, CA 93001, USA. Med denne funktion præsenteres brugerne for interessebaserede reklameannoncer på eksterne hjemmesider. Brugerens browser lagrer såkaldte “cookies”, tekstfiler, der gemmes på din computer og gør det muligt at genkende dig, når du besøger eksterne hjemmesider. På eksterne sider kan brugeren derefter blive præsenteret for reklameannoncer, der har relation til Friedrichstadt-Palast. Iht. egne oplysninger indsamler The Trade Desk under denne proces ingen personrelaterede data. Hvis ikke du ønsker The Trade Desks remarketingfunktion, kan du stoppe den ved at ændre indstillinger på www.adsrvr.org/opt-out.html. Du kan finde flere oplysninger om The Trade Desk Remarketing på: www.thetradedesk.com/general/privacy-policy.

 

(3) Informationer om tredjeparts-udbyderen: The Trade Desk Inc. 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001, USA.

The Trade Desk behandler også dine personlige oplysninger i USA og er underlagt EU-US  Privacy Shield-aftalen, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

 

Brug af sociale medier på internettet

(1) Vi gør brug af sociale onlinenetværk og -platforme for at kunne kommunikere med vores kunder, interessehavere og brugere og for at kunne informere om vores ydelser på disse netværk. Anvendelsen af de pågældende netværk og platforme er underlagt den pågældende operatørs brugervilkår og retningslinjer for databehandling.

 

(2) Såfremt der ikke er angivet andet i vores erklæring om databeskyttelse, behandler vi brugerens personoplysninger i det omfang, de kommunikerer med os indenfor rammerne af de sociale netværk og platforme, f.eks. skriver indlæg på vores sider eller sender os meddelelser.

 

(3) Vi anvender aktuelt plug-ins fra følgende sociale medier: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube. Vi benytter den såkaldte “to-kliks-løsning”. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke bliver overført personlige oplysninger til udbyderne af de pågældende plugins, når du besøger vores side. Du kan se, hvilken udbyder den enkelte plug-in tilhører på kassens markering over begyndelsesbogstavet eller på dens logo. Vi tilbyder muligheden for at kommunikere direkte med udbyderen af en plug-in ved at klikke på dens knap. Først når du klikker på det markerede felt og dermed aktiverer den tilknyttede plug-in, modtager udbyderen information om, at du har besøgt hjemmesiden med vores online-tilbud. Desuden overføres der oplysninger som beskrevet under § 3 i denne erklæring. I Facebooks, YouTubes og Twitters tilfælde har de pågældende tjenesteydere i Tyskland oplyst, at IP-adressen anonymiseres straks efter registreringen. Når du aktiverer en plug-in, bliver dine personoplysninger dermed overført til den pågældende plug-in-udbyder og lagret hos dem (hvis udbyderen er fra USA, lagres oplysningerne i USA). Idet plug-in-udbyderen indsamler oplysninger ved hjælp af cookies, anbefaler vi, at du sletter alle cookies i din browsers sikkerhedsindstillinger, før du klikker på den grå kasse.

 

Vi har hverken kontrol over de indsamlede data, eller hvordan de behandles, eller kendskab til det fulde omfang af dataindsamlingen, formålet med behandlingen eller lagringsperioder. Vi har heller ingen informationer om, hvordan udbyderen af den pågældende plug-in udfører sletning af de indsamlede data.

 

(3) Plug-in-udbyderen lagrer de indsamlede data om dig som en brugsprofil og bruger dem til reklame, markedsundersøgelser og/eller videreudvikling af sin hjemmeside efter behov.  Denne vurdering anvendes fortrinsvis (også for brugere, der ikke er logget ind) til at vise personrelevante reklamer og til at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at gøre indsigelse mod, at denne brugerprofil udarbejdes. For at gøre brug af denne ret skal du henvende dig til den pågældende plug-in-udbyder. Vi gør brug af plug-ins for at give dig mulighed for at kommunikere med sociale netværk og andre brugere, således at vi kan forbedre vores tilbud og gøre vores hjemmeside mere interessant for dig som bruger. Vi benytter disse plug-ins i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1(f) i Persondataforordningen.

 

(4) Videregivelsen af data sker uafhængigt af, om du har eller er logget ind på en konto hos plug-in-udbyderen. Hvis du er logget ind hos udbyderen, vil de data, der er blevet indsamlet hos os, blive henført direkte til din konto hos udbyderen. Når du benytter den aktiverede knap og f.eks. linker til hjemmesiden, gemmer plug-in-udbyderen også denne information i din brugerkonto og deler den offentligt med dine kontakter. Vi anbefaler, at du regelmæssigt logger ud efter at have benyttet et socialt netværk, i særlig grad før du benytter knappen, idet du dermed undgår, at dine oplysninger henføres til din profil hos plug-in-udbyderen.

 

(5) Du kan finde flere informationer om dataindsamlingens omfang og formål, samt om hvordan dine data behandles af plug-in-udbyderne, i de pågældende udbyderes erklæringer om databeskyttelse, som du finder herunder. Der kan du også finde informationer om dine relevante rettigheder og mulighed for at vælge indstillinger, der beskytter dit privatliv.

 

(6) De pågældende plug-in-udbyderes adresser og URL’er til deres databeskyttelsesoplysninger er:

 

 1. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php; yderligere informationer om indsamling af data: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications samt www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook er underlagt EU-US Privacy Shield-aftalen, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

 1. Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; twitter.com/privacy. Twitter er underlagt EU-US Privacy Shield-aftalen, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

 1. “YouTube” udbydes af tredjeparts-udbyderen Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Erklæring om databeskyttelse: www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: www.google.com/settings/ads/.
 2. Vores onlinetilbud anvender funktioner fra tjenesten Instagram. Disse funktioner udbydes integreret af Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du forbinde indholdet på vores side med din Instagram-profil ved at klikke på Instagram-knappen. Derved kan Instagram sammenknytte besøget på vores hjemmeside med din brugerkonto. Vi henviser til, at vi som udbyder af hjemmesiden ikke har noget kendskab til indholdet af de overførte data eller til, hvordan de benyttes af Instagram. Instagrams erklæring om databeskyttelse kan findes på:
  help.instagram.com/155833707900388

 
 

Anvendelse af Google Maps

(1) På denne hjemmeside benytter vi en tjeneste udbudt af Google Maps. Denne tjeneste lader os vise dig interaktive kort direkte på hjemmesiden og gør det muligt for dig at benytte kortets funktioner på en brugervenlig måde.

 

(2) Når du beøger hjemmesiden, modtager Google informationer om, at du har anmodet om den pågældende underside på vores hjemmeside. Desuden overføres der oplysninger som beskrevet under § 3 i denne erklæring. Dette sker uafhængigt af, om du er logget ind på en brugerkonto hos Google, eller om der ikke forefindes en konto. Hvis du er logget ind hos Google, bliver dine oplysninger henført direkt til din konto. Hvis du ikke ønsker, at disse oplysninger skal henføres til din konto hos Google, skal du logge ud, før du benytter knappen. Google lagrer dine data som en brugsprofil og bruger dem til reklame, markedsundersøgelser og/eller videreudvikling af deres hjemmeside efter behov.  Denne vurdering anvendes fortrinsvis (selv for brugere, der ikke er logget ind) til at vise personrelevante reklamer og til at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at gøre indsigelse mod, at denne brugerprofil udarbejdes. For at gøre brug af denne ret skal du henvende dig til Google.

 

(3) Du kan finde flere informationer om dataindsamlingens omfang og formål, samt om hvordan dine data behandles af plug-in-udbyderen, i den pågældende udbyders erklæring om databeskyttelse. Der kan du også finde informationer om dine relevante rettigheder og mulighed for at vælge indstillinger, der beskytter dit privatliv:  www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler også dine personlige oplysninger i USA og er underlagt EU-US  Privacy Shield-aftalen, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Anvendelse af Add2 Marketing Services

(1) På grundlag af vores legitime interesser (dvs. vores interesse i analyse, optimering og erhvervsmæssig drift af vores onlinetjeneste i overensstemmelse med artikel 6, pkt 1(f) i Persondataforordningen) benytter vi tjenester til marketing og remarketing (herefter “marketing-tjenester”) fra  add2 GmbH, Kaistraße 16a, D-40221 Düsseldorf.

 

(2) Vi benytter følgende tjenesteydelser:

Mediestrategi og -planlægning, indkøb og evt. udvikling af reklamer på digitale reklameplatforme. Rådgivning, analyse og optimering indenfor digital marketing og evt. kundens digitale løsninger (f.eks. hjemmeside eller apps). Dertil kommer levering af AdServing- og Tracking-systemer, som FSP benytter til at indsamle data og ydelsesværdier via Add2 eller deres samarbejdspartnere, eller modtager direkte via grænseflader.

Formålet med denne behandling er at skabe resultatoversigter, effektmaksimering og målrettet styring af de konkrete tiltag. Herunder falder også (gen-)identificering af registrerede personer med henblik på (re-)targeting af reklamer samt på at tilpasse reklamebudskaber indenfor rammerne af reklameværktøjer og hjemmesider eller apps (Dynamic Creative Optimisation, DCO).

 
 

Anvendelse af eksterne skrifttyper fra Google

Eksterne skrifttyper fra Google, Inc., www.google.com/fonts (“Google Fonts”). Ven anvendelsen af Google Fonts forbinder vi til en server hos Google (som regel i USA). Erklæring om databeskyttelse: www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: www.google.com/settings/ads/.

 
 

Anvendelse af SnapEngage Webchat

(1) Anvendelse af SnapEngage Webchat. Vores hjemmeside benytter en webchat-funktion fra SnapEngage Inc. Denne funktion tjener til at tilbyde besøgende på vores hjemmeside muligheden for direkte og umiddelbart at kontakte en medarbejder fra FSP via en chatfunktion. Brugerens browser lagrer til dette formål såkaldte “cookies”. Dette er tekstfiler, der bliver gemt på din computer, og som i form af såkaldte “session-cookies” er nødvendige for at tilbyde denne funktion. Iht. egne oplysninger indsamler SnapEngage  under denne proces ingen personrelaterede data. Du kan finde flere oplysninger om SnapEngage Webchat på: snapengage.com/privacy-policy/.

 

(2) Informationer om tredjeparts-udbyderen: SnapEngage Inc., 1722 14th St., Suite 220, Boulder, CO 80302, USA behandler også dine personlige oplysninger i USA og er underlagt EU-US  Privacy Shield-aftalen, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Databehandlere

Vi benytter os af eksterne tjenesteydere til at løse opgaver, f.eks. til forsendelse af varer, distribuere nyhedsbreve eller afvikle betalinger. Der indgås en separat aftale om databehandling med tjenesteyderen for at sikre, at dine personoplysninger er beskyttede.

 

Vi samarbejder med følgende tjenesteydere:

 

bilettix GmbH

Maria-Goeppert-Straße 5

D-23562 Lübeck

info@bilettix.net

+49 451 20949620

www.bilettix.net

 

salesforce.com Germany GmbH
Erika-Mann-Straße 63
D-80636 München

 

Proxyclick SA

Rue Saint-Hubert 17

B-1150 Brussels

Belgium

 

julitec GmbH

Flößaustraße 22 a

D-90763

 

SnapEngage Inc.

1722 14th St.

Suite 220, Boulder,

CO 80302, USA

 

Papagena Projects GmBH

Bei dem neuen Krahn 2

D-20457 Hamburg

 

Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse eller om dine rettigheder som registreret person, eller hvis du ønsker at benytte dig af din ret til indsigt eller sletning, kan du henvende dig til vores databeskyttelsesrådgiver på

datenschutz@palast.berlin

 

Denne erklæring om databeskyttelse er senest opdateret i maj 2018

 
 

Din cookies-samtykkehistorik

DateVersionConsents

 
Dit cookies-samtykke-bruger-id

 

Dine data er fuldstændigt sikre hos os
Friedrichstadt-Palast behandler udelukkende personfølsomme data i overenstemmelse med den tyske lovgivning, nærmere bestemt den føderale lov om databeskyttelse (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) og lov om telemedier (Telemediengesetz, TMG). Dette betyder, at en behandling af dine personfølsomme data kun vil finde sted i to tilfælde: Enten hvis der foreligger en lovbestemt undtagelse fra det grundlæggende forbud mod behandling af personfølsomme data, eller hvis du udtrykkeligt har givet os tilladelse til at gemme dine data.

 

Omgang med personfølsomme og anonyme data
Ved personfølsomme data forstås i lovgivningen om databeskyttelse alle oplysninger, der kan føres tilbage til en individuel person. Dette omfatter først og fremmest dit navn, din adresse og dit telefonnummer. Men også upersonlige oplysninger kan udgøre personfølsomme data, såfremt de kombineres med andre data. Anonyme data udgør derimod oplysninger, der ikke kan føres tilbage til en bestemt person.

 

Hvis du besøger vores hjemmeside uden at gennemføre en bestilling, indhenter vi ingen personfølsomme data. Det er kun i forbindelse med afviklingen af en bestilling, at vi gennem bestillingsformularen indhenter dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse samt de nødvendige data til den ønskede betalingsmåde og gemmer dem i vores kundedatabase. Vi behandler og benytter kun dine personfølsomme data til serviceformål på hjemmesiden www.palast.berlin, til at gøre dig opmærksom på tilbud fra Friedrichstadt-Palast og/eller for at undgå gentagelse af allerede indtastede oplysninger, og da kun i det nødvendige omfang.

 

Data overgives kun til tredjeparter i det omfang, det er nødvendigt, for at aftalen med kunden kan opfyldes. Såfremt ikke andet er angivet, gemmes dine data elektronisk med henblik på senere forespørgsler eller kontakter, indtil de tilbagekaldes. De anvendes til at afvikle og bearbejde din forespørgsel.

 

Cookies
Cookies er små filer, der gør det muligt at gemme specifikke, personlige oplysninger på brugernes enhed (pc, smartphone el.lign.). De er på den ene side en fordel for hjemmesidernes brugervenlighed og dermed for brugeren (f.eks. gemme logindata, indkøbskurve eller indtastninger i formularer). På den anden side bidrager de til, at statistiske data vedr. brugen af hjemmesiden kan registreres og analyseres for at forbedre tilbuddet. Brugerne kan påvirke anvendelsen af cookies. De fleste browsere har en mulighed, der begrænser lagring af cookies eller helt forhindrer det. Det gøres dog opmærksom på, at anvendelsesmuligheder og navnlig brugerkomforten uden cookies er begrænset.

 

Du kan se og administrere mange onlineannonce-cookies fra virksomheder på siden www.youronlinechoices.com/den/dine-valg

 

Registrering af anonymiserede data
Registrering af anonymiserede data på hjemmesiden www.palast.berlin finder sted ved hjælp af Google Analytics, en Internet-analysetjeneste fra Google Inc. (»Google«). Google Analytics anvender såkaldte »cookies«, dvs. tekstfiler, der bliver gemt på brugerens computer og gør det muligt at foretage en analyse af brugen af hjemmesiden. Når du besøger denne hjemmeside, får vi således at vide fra hvilken hjemmeside du besøger os, navnet på din internetudbyder, de sider du besøger hos os, hvilken browser og hvilket styresystem du anvender samt dato og varighed af dit besøg. Disse data registreres af statistiske årsager – du som enkeltbruger forbliver anonym. De oplysninger omkring brugerens anvendelse af hjemmesiden, der fremskaffes af cookien, bliver som regel overført af Google til en server i USA og gemt der.

 

Den IP-adresse, som overføres fra din browser ved brug af Google Analytics, anonymiseres, og den samkøres ikke med andre data fra Google. Ved hjælp af bestemte indstilinger kan brugerne forhindre, at der gemmes cookies på deres browser. Dette tilbud gør dog opmærksom på, at du så i givet fald ikke kan bruge alle funktioner på denne hjemmeside. Brugerne kan også forhindre, at de data (inkl. IP-adressen), som er genereret igennem Google og som relaterer til brugen af denne hjemmeside, registreres, ved at de downloader og installerer den browser-plugin, som kan findes under følgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Du kan forhindre registreringen med Google Analytics ved at klikke på følgende link. Der vil blive oprettet en fravalgs-cookie, som forhindrer registrering af dine data ved fremtidige besøg på denne hjemmeside: Deaktiver Google Analytics Analyse

 

Den sporingskode fra Google Analytics, der er anvendt på denne hjemmeside, understøtter visning af reklamer. Både Friedrichstadt-Palast og tjenesteydende tredjeparter, deriblandt Google, anvender cookies. Den kombinerede anvendelse af førsteparts-cookies (f.eks. cookies fra Google Analytics) og tredjeparts-cookies (f.eks. cookies fra DoubleClick) muliggør en anonym analyse af demografiske kendetegn og interesser på grundlag af dine tidligere besøg på denne hjemmeside. Du kan i Annonceindstillinger deaktivere anvendelsen af Google Analytics til visning af reklamer og tilpasse annoncer fra Google Display-netværket. På denne hjemmeside anvendes følgende funktioner i Google AdWords: Interessekategorier, alder, lignende målgrupper samt andre former for interessebestemt reklame.

 

Datasikkerhed
Overførsel af dine data ved køb af en billet på vores hjemmeside sker med en sikker SSL-forbindelse. Det sikrer den krypterede overførsel af dine data, således at de ikke kan anvendes af andre.

 

Tilmelding til nyhedsbrev
Hvis du ønsker at abonnere på vores nyhedsbrev, bevarer vi de angivne oplysninger i abonnementets varighed. Anvendelsen af oplysningerne kan når som helst fravælges. Nyhedsbrevet kan når som helst, gratis og uden angivelse af årsag afbestilles, ved at du klikker på linket »Afmeld« i bunden af nyhedsbrevet.

 

Konverteringsmåling med Facebook-pixel
Ved at besøge denne hjemmeside sættes en Facebook-pixel fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Med den kan en brugers aktiviteter måles, efter at vedkommende har set eller klikket på en af Friedrichstadt-Palasts reklameannoncer på Facebook. Således kan effektiviteten af reklameannoncerne på Facebook registreres til statistiske formål. De data, der registreres på denne måde, er anonyme, dvs. at vi ikke kan se personrelaterede data fra enkelte brugere. Disse data gemmes og behandles dog af Facebook, hvilket vi meddeler dig iht. vores kendskab om de aktuelle forhold. Facebook kan forbinde disse data med din Facebookkonto og også bruge dem til egne reklameformål iht. Facebooks dataanvendelsesbestemmelser www.facebook.com/about/privacy/.

 

Hvis ikke du ønsker, at der vises annoncer på Facebook eller dennes partnere, log venligst på Facebook. Under Indstillinger >> Reklameannoncer kan du vælge nej/ingen.

 

Advolution
advolution bruger cookies for at effektivisere og optimere visningen af reklamer, der indrykkes af advolution for kunden. Dette omfatter for eksempel den maksimale visningshyppighed af reklamer, som brugeren får at se. Desuden bruger advolution i enkelte tilfælde gemte cookie-oplysninger til statistiske undersøgelser. Ved at bruge cookies gemmer advolution ikke personrelaterede data som navn, e-mailadresse eller andre personlige oplysninger. Alle oplysninger er anonymiserede og indeholder tekniske informationer som eksempelvis reklamers visningshyppighed og visningsdato, den benyttede browser eller det installerede styresystem.

 

Ved at klikke på OptOut-linket stoppes registreringen af anonymiserede data. advolution udskifter så den aktuelle cookie med en ny OptOut-cookie. Denne OptOut-cookie sletter de hidtil gemte oplysninger inklusive IP-adresse og forhindrer fremtidig registrering af anonymiserede informationer. VIGTIGT: Hvis denne OptOut-cookie slettes, kan advolution ikke længere konstatere, at der har været en OptOut. Hvis det sker, skal OptOut-processen gentages.

 

OptOut-link: advolution.de/datenschutz.php

 

Brug af The Trade Desk Remarketing
Denne hjemmeside anvender remarketingfunktionen fra The Trade Desk Inc. Med denne funktion præsenteres brugere for interessebaserede reklameannoncer på eksterne hjemmesider. Brugerens browser lagrer såkaldte “cookies”, tekstfiler, der gemmes på din computer og gør det muligt at genkende brugeren, når denne besøger eksterne hjemmesider.

 

På eksterne sider kan brugeren derefter blive præsenteret for reklameannoncer, der har relation til Friedrichstadt-Palast. Iht. egne oplysninger indsamler The Trade Desk under denne proces ingen personrelaterede data. Hvis ikke du ønsker The Trade Desks remarketingfunktion, kan du stoppe den ved at ændre indstillinger på www.adsrvr.org/opt-out.html. Du kan finde flere oplysninger om The Trade Desk Remarketing på: www.thetradedesk.com/general/privacy-policy

Tilbage til toppen

Ved at bruge Chat-funktionen samtykker du i Friedrichstadt-Palast og SnapEngage databeskyttelsesbestemmelser.

Live Chat